Công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình trong xu thế xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình

Luận văn:Công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình trong xu thế xã hội hóa sản xuất chương trình truyền hình : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2010
Chủ đề:Nghiệp vụ
Báo hình
Chương trình truyền hình
Báo chí học
Miêu tả:87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nhận diện công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình tại một số trường Đại học trong sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đại chúng, của ngành truyền hình Việt Nam (VN). Khẳng định xu thế xã hội hóa sản xuất chương trình (XHH SXCT) là một xu thế tất yếu của ngành truyền hình VN. Chỉ ra đặc điểm của hoạt động hợp tác giữa Đài truyền hình (ĐTH) và các trường: quan điểm của ĐTH và các trường về hoạt động hợp tác; mục đích, ý nghĩa, đặc trưng của các chương trình mời hợp tác, đối tượng thực hiện, các nguyên tắc xây dựng chương trình và mối quan hệ hợp tác sản xuất. Khảo sát hoạt động hợp tác, cụ thể thông qua: khảo sát chương trình đào tạo nghiệp vụ báo hình, Phân tích những kết quả đạt được và những vấn đề hạn chế còn tồn tại của công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình được thể hiện qua hoạt động hợp tác này. Đưa ra những kiến nghị, đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả của việc hợp tác thực hiện chương trình truyền hình theo cách XHH nói riêng và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghiệp vụ báo hình nói chung
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©