Bản tin đầu giờ - kênh truyền hình Thông Tấn

Luận văn:Bản tin đầu giờ - kênh truyền hình Thông Tấn: hiện trạng và giải pháp phát triển : Luận văn ThS. Truyền thông đại chúng: 60 32 01
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2013
Chủ đề:Báo chí học
Kênh truyền hình
Bản tin
Miêu tả:Khảo sát, hệ thống hóa lý luận truyền hình về vai trò, cấu trúc, đặc trưng, đặc điểm của bản tin truyền hình. Đánh giá rõ hơn vai trò của bản tin đầu giờ kênh truyền hình Thông tấn trong sự phát triển của kênh nói riêng và trong sự phát triển của lĩnh vực truyền hình Việt Nam nói chung. Khảo sát thông tin trong các bản tin của truyền hình Thông tấn cả ở bình diện tiếp nhận thông tin, cả ở bình diện cung cấp thông tin; nội dung thông tin và hình thức chuyển tải thông tin. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng của bản tin đầu giờ của kênh Truyền hình Thông tấn phù hợp với điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị hiện có của đài
Luận văn ThS. Báo chí học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Ngôn ngữ:vie
Kiểu:Text
Định dạng:115 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©