Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc của Mặt trận dân tộc thống nhất vào việc đổi mới tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Link tải miễn phí Luận văn:Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc của Mặt trận dân tộc thống nhất vào việc đổi mới tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 02 04
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2014
Miêu tả:107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hồ Chí Minh học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©