Tiếp cận vốn kinh tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh

Link tải miễn phí Luận văn:Tiếp cận vốn kinh tế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2010
Chủ đề:Xã hội học
Doanh nghiệp nhỏ
Vốn kinh tế
Doanh nghiệp vừa
Miêu tả:89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tìm hiểu các hình thức, hành vi huy động, nguồn gốc của vốn kinh tế hiện có trong DNNVV Hà Tĩnh. Phân tích để thấy rõ các vai trò và những rủi ro của vốn kinh tế trong doanh nghiệp Việt Nam và nhất là các DNNVV. Qua việc tìm hiểu và phân tích tình hình để đưa ra những dự báo về xu hướng tiếp cận và phát triển của doanh nghiệp. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường vốn kinh tế làm nền tảng cũng như cơ sở để các doanh nghiệp đưa ra định hướng phát triển
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©