Bước đầu tìm hiểu về giá trị việc làm trong sinh viên và thanh niên Hà Nội

Link tải miễn phí Luận văn:Bước đầu tìm hiểu về giá trị việc làm trong sinh viên và thanh niên Hà Nội : Luận văn ThS. Xã hội học: 5.01.09
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:1997
Chủ đề:Hà Nội
Sinh viên
Thanh niên
Việc làm
Xã hội học lao động
Lao động
Miêu tả:113 tr
Luận văn nêu một số vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu xã hội học lao động. Thông qua các kết qủa nghiên cứu thực tế và xu thế biến đổi của việc làm, giá trị của việc làm, định hướng việc làm chiến lược việc làm đưa ra một số kết luận chung và kiến nghị về việc làm cho snh viên
Luận văn ThS. Xã hội học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©