Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Link tải miễn phí Luận văn:Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Nhà xuất bản:ĐHKT
Ngày:2012
Chủ đề:Quản trị kinh doanh
Quản lý rủi ro
Ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lãi suất
Miêu tả:108 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về rủi ro lãi suất và vai trò của quản trị rủi ro lãi suất đối với hoạt động ngân hàng. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thời gian vừa qua. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro lãi suất của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©