TIỂU LUẬN QUÁ TRÌNH CRACKING NHIỆT

Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và ngành công nghiệp
phát triển, đòi hỏi cao về nguyên, nhiên liệu cung cấp cho nền kinh tế quốc
dân nói chung và ngành hoá nói riêng. Nhằm thoả mãn mọi nhu cầu của xã
hội phục vụ đời sống con người với phương châm không dùng “động thực
vật làm nguyên liệu, sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu làm chủ yếu” thì cho
đến nay dầu mỏ là nguồn chính đáp ứng đòi hỏi trên. Chính vì vậy công
nghiệp chế biến dầu mỏ có tầm quan trọng đặc biệt, nó không chỉ cung cấp
nhiên liệu cho các động cơ, máy móc, mà còn cung cấp nguyên liệu cho các
ngành công nghiệp khác. Việc chế biến dầu mỏ bằng phương pháp vật lý
thông thường không còn đáp ứng nỗi về số lượng cũng như chất lượng. Do
vậy đòi hỏi trong công nghệ lọc hoá dầu phải có các phương pháp hoá học
khác làm tăng hiệu suất sản phẩm dầu mỏ thương phẩm, đồng thời thu được
các sản phẩm dầu mỏ có chất lượng cần thiết. Chính vì vậy trong công
nghiệp chế biến dầu mỏ và các quá trình chuyển hoá hoá học dưới tác dụng
của nhiệt được sử dụng nhằm chế biến dầu mỏ và các phân đoạn dầu mỏ
1
khác nhau để thu các loại nhiên liệu và các loại nguyên liệu cho công nghiệp
tổng hợp hoá học cũng đóng một vai trò tương đối quan trọng: Tuỳ theo mục
đích thu sản phẩm, nguyên liệu sử dụng và chế độ công nghệ mà quá trình có
thể chia các quá trình chuyển hoá hoá học dưới tác dụng của nhiệt như sau:
quá trình Cr-acking nhiệt, quá trình cốc hoá, quá trình vibreking, còn quá trình
pyrolise (còn gọi là Cr-acking hơi). Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn
về một trong bốn quá trình trên đó là quá trình Cr-acking nhiệt.
I. Khái niệm, mục đích, nguyện liệu và sản phẩm
1. Khái niệm
Cr-acking nhiệt là quá trình biến đổi nguyên liệu dầu mỏ dưới tác dụng
của nhiệt độ cao thành các sản phẩm rắn, lỏng và khí.
2. Mục đích của quá trình
Mục đích của quá trình là sử dụng nhiệt nhằm chuyển hoá các phân
đoạn nặng thành sản phẩm lỏng có giá trị kinh tế cao (xăng, khí, cốc) nhằm
thu hồi xăng từ phần nặng, thu một số olefin sử dụng trong công nghiệp tổng
hợp hóa dầu. Để điều chỉnh theo sự mong muốn tăng hiệu suất cao lên, nếu
muốn tăng hiệu suất khí olêfin thì ta điều chỉnh cho áp suất thấp xuống.
Trước chiến tranh thế giới thứ hai Cr-acking nhiệt là một quá trình hoá học
chủ yếu để tăng lượng xăng, nhưng trong những thập kỷ gần đây nó không
còn được dùng để sản xuất xăng nữa mà chủ yếu để sản xuất các
hydrocacbon để cung cấp cho công nghiệp hoá dầu. Trong đó phải kể đến
CH
4
, C
2
H
2
, C
3
H
6
, butadien hàng năm người ta sản xuất hàng triệu tấn C
2
H
4
, 6
– 7 triệu tấn dầu mỏ.
3. Nguyên liệu
2
Nguyên liệu của Cr-acking nhiệt phổ biến nhất là phân đoạn mazut của
chưng cất trực tiếp, phân đoạn gasoil nặng của quá trình làm sạch. Chất
lượng của nguyên liệu là một thông số quan trọng xác định chất lượng sản
phẩm. Khi điều kiện Cr-acking không thay đổi, nếu ta dùng nguyên liệu có
thành phần cất khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Khi tăng giới hạn nhiệt
độ sôi của nguyên liệu, tốc độ phản ứng cũng tăng lên.
Bảng 1. Ảnh hưởng giới hạn nhiệt độ sôi của phân đoạn đến hiệu suất
xăng khi Cr-acking nhiệt
Nguyện liệu Giới hạn sôi,
0
C Hiệu suất xăng, %
kh.l
Phân đoạn ligroil 180-220 12,1
Phân đoạn kerosene 220-270 14,9
Phân đoạn gasoil 270-300 15,8
Phân đoạn xola 300-350 18,0
Đồng thời, hàm lượng các hydrocacbon trong nguyên liệu có ảnh
hưởng quyết định đến chất lượng sản phẩm.
4. Sản phẩm
Sản phẩm khí chứa nhiều hydrocacbon olefin và có thể còn có H


Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©