Nghiên cứu bào chế liposome amphotericin B bằng phương pháp bốc hơi pha đảo

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .................................................................................2
1.1. Amphotericin B..................................................................................2
1.1.1. Công thức hóa học ..........................................................................2
1.1.2. Đặc tính lý hóa................................................................................2
1.1.3. Tác dụng dược lý ............................................................................3
1.1.4. Dược động học ................................................................................3
1.1.5. Chỉ định...........................................................................................3
1.1.6. Tác dụng không mong muốn..........................................................4
1.1.7. Liều dùng ........................................................................................4
1.1.8. Một số chế phẩm tiêm của AMB trên thị trường..........................4
1.2. Liposome ............................................................................................5
1.2.1. Khái niệm........................................................................................5
1.2.2. Thành phần.....................................................................................5
1.2.3. Ưu nhược điểm ...............................................................................8
1.2.3.1. Ưu điểm .......................................................................................8
1.2.3.2. Nhược điểm..................................................................................8
1.2.4. Độ ổn định.......................................................................................9
1.3. Bào chế liposome bằng phương pháp bốc hơi pha đảo ..................10
1.3.1. Tạo liposome thô...........................................................................10
1.3.2. Giảm kích thước tiểu phân liposome ...........................................11
1.3.3. Phương pháp tinh chế liposome...................................................13
1.4. Một số nghiên cứu về liposome Amphotericin B ............................14
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................17
2.1. Đối tượng nghiên cứu, nguyên vật liệu, phương tiện nghiên cứu..17
2.2. Nội dung nghiên cứu........................................................................18
2.3. Phương pháp nghiên cứu.................................................................18
2.3.1. Phương pháp xác định độ tan bão hòa của AMB trong môi
trường đệm phosphat pH khác nhau........................................................18
2.3.2. Phương pháp bào chế liposome AMB..........................................18
2.3.3. Phương pháp đánh giá một số đặc tính của liposome AMB.......20
2.3.3.1. Phương pháp đánh giá hình thức, hình thái, phân bố KTTP
liposome ..................................................................................................20
2.3.3.2. Phương pháp xác định nhiệt độ chuyển pha của lớp màng
lipid..……….. ............................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.3.3. Phương pháp đánh giá hiệu suất liposome hóa .........................21
2.3.3.3.1. Phương pháp định lượng AMB trong liposome ...................21
2.3.3.3.2. Phương pháp xác định hiệu suất liposome hóa ...................23
2.3.3.4. Tính ổn định của liposome AMB ...............................................23
2.4. Điều kiện thí nghiệm........................................................................23
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN...........................24
3.1. Thẩm định phương pháp định lượng AMB....................................24
3.1.1. Khảo sát tính thích hợp của hệ thống sắc kí................................24
3.1.2. Độ đặc hiệu ...................................................................................24
3.1.3. Tính tuyến tính .............................................................................25
3.1.4. Độ lặp lại .......................................................................................26
3.1.5. Giới hạn phát hiện........................................................................26
3.2. Độ tan bão hòa của AMB trong môi trường đệm phosphat pH khác
nhau….. .........................................................................................................27
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc về công thức bào
chế đến đặc tính của liposome AMB ............................................................28
3.3.1. Bố trí thí nghiệm...........................................................................28
3.3.2. Đánh giá một số đặc tính của liposome AMB..............................28
3.3.2.1. Hình thức, hình thái, phân bố KTTP của liposome AMB .........28
3.3.2.2. Hiệu suất liposome hóa ..............................................................32
3.3.2.3. Tính ổn định của liposome AMB ...............................................34
3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ dược chất trong công thức đến đặc
tính của liposome ..........................................................................................37
3.5. Bàn luận ...........................................................................................39
3.5.1. Về phương pháp định lượng AMB ..............................................39
3.5.2. Về phương pháp bào chế..............................................................39
3.5.3. Về phương pháp đánh giá hiệu suất liposome hóa......................40
3.5.4. Về xây dựng công thức .................................................................41
3.5.5. Về độ ổn định của liposome AMB................................................42
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .................................................................................43

ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, ngày càng có
nhiều dạng thuốc mới ra đời với những chức năng vượt trội hơn so với các dạng
thuốc quy ước. Trong đó, liposome được đánh giá là một hệ vận chuyển thuốc có
tính tương hợp sinh học cao, có khả năng vận chuyển thuốc hướng đích tách dụng,
tăng sinh khả dụng và giảm độc tính của thuốc. Đây được coi là một hướng nghiên
cứu mới trong lĩnh vực công nghệ dược phẩm và đang được đầu tư nghiên cứu rất
nhiều ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam.
Amphotericin B là một dược chất thân dầu, có tác dụng kháng nấm, được chỉ
định trong trường hợp nhiễm nấm nặng toàn thân do hoạt tính kháng nấm mạnh và
phổ tác dụng rộng. Tuy nhiên, thuốc có độc tính cao do tính chọn lọc giữa tế bào
nấm và tế bào cơ thể người thấp, vì vậy việc sử dụng còn hạn chế. Đã có rất nhiều
hướng nghiên cứu nhằm giảm độc tính của thuốc, trong đó sử dụng liposome làm
chất mang đang là một hướng đi đầy triển vọng.
Để góp phần ứng dụng liposome làm chất mang làm giảm độc tính của
thuốc, đề tài “Nghiên cứu bào chế liposome amphotericin B bằng phương pháp
bốc hơi pha đảo” nhằm mục tiêu:
+ Bào chế được liposome amphotericin B bằng phương pháp bốc hơi pha đảo.
+ Đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc về công thức bào chế đến đặc tính
của liposome amphotericin B.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©