Báo cáo dự án kinh doanh cửa hàng thực phẩm sạch 1

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời mở đầu
I. Các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành, thực hiện dự án
II. Nghiên cứu thị trường dự án đầu tư
II.1. Phân tích và đánh giá khái quát thị trường tổng thể
II.2. Phân loại thị trường và xác định TT mục tiêu
II.3. Xác định sản phẩm-dịch vụ của dự án
II.4. Dự báo cung cầu thị trường về sản phẩm của dự án trong tương
lai
II.5. Vấn đề tiếp thị sản phẩm của dự án
II.6. Nghiên cứu khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường của dự
án
III. Khía cạnh kĩ thuật của dự án đầu tư
III.1. Mô tả dịch vụ
III.2. Cơ sở hạ tầng
III.3. Vai trò của công nghệ, địa điểm
IV. Tổ chức quản lí
V. Phân tích tài chính
1. Dự tính tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án
2. Báo cáo tài chính dự kiến cho từng năm và xác định dòng tiền
3. Các chỉ tiêu phân tích tài chính dự án đầu tư
Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư
NỘI DUNG CHÍNH:
I) Tổng quan giới thiệu dự án
II) Phân tích thị trường
1) Lý do kinh doanh
2) Đặc điểm khách hàng
3) Đối thủ cạnh tranh
4) Ma trận SWOT.
III) Phân tích kinh doanh
1) Địa điểm và hình thức kinh doanh.
2) Các loại sản phẩm.
3) Cách tiêu thụ sản phẩm không thể sử dụng.
4) Chiến lược marketing
5) Kế hoạch kinh doanh trong tương lai.
IAX auK mô nh)n sự.
AX (h)n t*ch tài ch*nh
'X auK mô vn.
X Chi 7h* >;n đầu
5 <X X C =h ựik 7ih ế*nt! h0 ư; ờn nh gt2 hu uK .#n hàng tháng.
@X =ự kiến thời gi;n thu hJi vn.
X Eế h01ch tài ch*nh !ài h1n.
AIX 3,ng kết !ự án kinh !0;nh.
3b"T aS" TIdI 3UIeS =f "
9 "hu cầu về ngành thực 7h8m /à vô cng /YnW Dn ung /à nhu cầu thiết Kếu c:; mi
c0n
người và /à điều kiện c? >ản đ- tJn t1i và 7hBt t&i-n. =0 vFK th% t&ường thực 7h8m /à
mt
th% t&ường &ng /Yn 7h0ng 7hj về ch:ng /01i đ; !1ng về nguJn cung và c chBt /ư_ng
ở nh
iều m$c khác nh;u.
9 AFn n1n về vBn đề vệ sinh ;n t0àn thực 7h8mW 3h`0 thng k# c:; C4c n t0àn Aệ
sinh
3hực 7h8m đư_c công > và0 ngàK l'l''t Các v4 ng đc thực 7h8m ghi nhFn
2ảK
&; t1i <@l5 tOnhlthành 7h t&#n cả nưYc.
'< v4 ng đc thực 7h8m vYi <[email protected] người mc t&0ng đ op người 7hải nhF7 viện

@ t&ường h_7 t^ v0ng. Các v4 ng đc thực 7h8m ghi nhFn 2ảK &; t1i <@l5
tOnhlthành
7h t&#n cả nưYc.
qr Ui-u & đư_c nhu cầu thì t&ường và th% Kếu c:; người ti#u !ng về thực 7h8m ;n
t0àn
đảm >ả0 về sinh ;n t0àn thực 7h8m chjng tui đ c Z tưởng kinh !0;nh c^; hàng
thực
7h8m s1ch và tin chc &ng đ)K không chO /à mt Z tưởng kinh !;0nh đc đá0 mà cHn
g7
mt 7hần nh >w ch0 2 hi.
IX (Ux" 3VCU 3Uy 3z{|"TW
'X (h)n t*ch đánh giá khái +uát th% t&ường t,ng th-
;X (h)n t*ch cung cầu th% t&ường về sản 7h8m c:; !ự án ở hiện t1iW

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©