đề cương ôn tập môn luật hiến pháp

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LỊCH SỬ LẬP HIẾN VIỆT NAM
Câu 1: Nguồn của Luật Hiến pháp chỉ bao gồm Hiến pháp 1992 (đã được sử đổi, bổ
sung)?
Trả lời: Sai.
Nguồn của Luật Hiến pháp:
- Kế thừa Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Sắc lệnh,
Nghị định, Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành qua các thời kỳ lịch sử, hiện tại và
xu hướng phát triển.
- Các tác phẩm kinh điển của Mác – Lênin, Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước.
- Các văn kiện của Đảng, các tác phẩm của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các bài
báo khoa học, sách chuyên khảo ... liên quan đến ngành Luật Hiến pháp.
Câu 2: Nguồn của khoa học Luật Hiến pháp chỉ bao gồm các bản Hiến pháp V iệt
Nam?
Trả lời: Sai.
Nguồn của khoa học Luật Hiến pháp gồm có:
- Kế thừa Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Sắc lệnh,
Nghị định, Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành qua các thời kỳ lịch sử, hiện tại và
xu hướng phát triển.
- Các tác phẩm kinh điển của Mác – Lênin, Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước.
- Các văn kiện của Đảng, các tác phẩm của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các bài
báo khoa học, sách chuyên khảo ... liên quan đến ngành Luật Hiến pháp.
Câu 3: Hiến pháp ra đời cùng với sự ra đời của nhà nước ?

Fanpage: Xem link download tại Blog Kết nối!
/luatsux/
Website: Xem link download tại Blog Kết nối!
Mail: [email protected]

Trả lời: Sai.
Nhà nước đầu tiên xuất hiện trên thế giới là Nhà nước Ai Cập cổ đại. Giai đoạn đầu, Nhà
nước mang tính chất bạo lực có tổ chức, lúc đó chưa có Hiến pháp mà chủ yếu là Luật
Hình sự. Luật Hiến pháp đầu tiên ra đời ở Thế kỷ thứ XVIII (TBCN) và nước Mỹ là nước
ban hành Luật Hiến pháp đầu tiên vào năm 1787 khi đó Nhà nước đã xuất hiện rất lâu.
Cũng như tại Việt Nam. Nhà nước đầu tiên là Nhà nước Văn Lang được hình thành vào
khoảng năm 2879 TCN đến nay đã được 4.895 năm. Trong khi bản Hiến pháp đầu tiên
của Việt Nam được ban hành vào ngày 09/11/1946.
Câu 4: Ở nước ta, Hiến pháp ra đời trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 ?
Trả lời: Sai.
Ở nước ta, Hiến pháp ra đời vào ngày 09/11/1946.
Câu 5: Trong khoa học pháp lý hiện nay, việc phân chia Hiến pháp thành Hiến pháp
cổ điển và Hiến pháp hiện đại là căn cứ vào thời gian ban hành các bản Hiến pháp ?
Trả lời: Sai.
Căn cứ vào nội dung quy định. Hiến pháp cổ điển là Hiến pháp chỉ quy định về tổ chức
quyền lực nhà nước và các quyền con người, quyền tự do của công dân về chính trị, dân
sự (Hiến pháp Mỹ). Hiến pháp hiện đại là những Hiến pháp đã mở rộng phạm vi điều
chỉnh cả những chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội: quy định cả các quyền cơ bản của
công dân về kinh tế, văn hóa, xã hội (Các Hiến pháp của nhiều nước được ban hành từ
sau Chiến tranh thế giới thế 2. Kể cả Hiến pháp Việt Nam).
- Hiến pháp cổ điển: Mỹ (1787), Vương quốc Na uy năm (1814), Vương quốc Bỉ (1831),
Liên bang Thuỵ sĩ (1874). Riêng có một số Hiến pháp như Ailen (1937), Thuỵ Điển

Fanpage: Xem link download tại Blog Kết nối!
/luatsux/
Website: Xem link download tại Blog Kết nối!
Mail: [email protected]

(1932) … tuy được ban hành gần đây nhưng nội dung không có gì tiến bộ (hiện đại) hơn
những Hiến pháp cổ điển được thông qua trước đó hàng trăm năm.
- Hiến pháp hiện đại: Việt Nam (1946), Pháp (1946, 1958), Nhật Bản (1948), CHLB Đức
(1949)…
Câu 6: Hiến pháp không thành văn là Hiến pháp chỉ được cấu thành từ một nguồn
là các tập tục mang tính Hiến pháp ?
Trả lời: Sai.
Nguồn của Hiến pháp không thành văn gồm: Một số văn bản luật có giá trị Hiến pháp,
một số án lệ hay tập tục cổ truyền mang tính hiến định như Hiến pháp Anh, Hiến pháp
Niu-di-lân.
Ví dụ: Hiến pháp nước Anh gồm 3 nguồn: 300 đạo luật mang tính Hiến pháp, một số
phán quyết của Tòa án tối cao và một số tập tục cổ truyền mang tính hiến định.
Câu 7: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, thủ tục sửa đổi Hiến pháp được
tiến hành như thủ tục sửa đổi một đạo luật thông thường.
Trả lời: Sai.
Căn cứ vào thủ tục sửa đổi, bổ sung, thông qua Hiến pháp thì Hiến pháp Việt Nam năm
2013 là loại Hiến pháp cương tính nên đòi hỏi thủ tục đặc biệt để thông qua, sửa đổi, bổ
sung. Được quy định tại Điều 120, Chương 11.
Câu 8: Thủ tục sửa đổi Hiến pháp được quy định trong Hiến pháp 2013 giống Hiến
pháp 1992?
Trả lời: Sai.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©