Đánh giá thiệt hại do ô nhiễm nước thải công nghiệp trên sông vàm cỏ đông

TÓM TẮT

Sông Vàm Cỏ thuộc địa phận tỉnh Long An nằm ở phía hạ lưu của lưu vực sông
Vàm Cỏ hiện đang hứng chịu ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp của tất cả địa bàn
phía thượng lưu và có xu hướng diễn biến xấu đi về chất lượng nước, ảnh hưởng đến đời
sống và đe dọa trực tiếp đến nhu cầu cấp nước của người dân sống dọc lưu vực sông.
Đứng trước tình hình trên, việc thực hiện một chương trình nghiên cứu bài bản,
thực sự nghiêm túc, có cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định được các nguyên nhân
gây ô nhiễm và tính toán cụ thể những con số thiệt hại là điều rất cần thiết.
Để có thể đề xuất các giải pháp tổng hợp và khả thi để bảo vệ nguồn nước sông
Vàm Cỏ phục vụ an toàn cho cấp nước đồng thời phục vụ cho các mục đích quản lý môi
trường cũng như phát triển bền vững trên toàn lưu vực sông cần phải áp dụng nhiều
phương pháp khác nhau trong đó có phương pháp mô hình, GIS, viễn thám.
Đề tài đã bước đầu đề xuất một cách tiếp cận đánh giá thiệt hại về kinh tế do nước
thải công nghiệp xả thải vào sông Vàm Cỏ. Tính toán được thực hiện dựa trên theo các
kịch bản phát triển kinh tế xã hội khác nhau để có thể đưa ra các biện pháp ngăn ngừa ở
tầm vĩ mô.
MỞ ĐẦU
TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Sông Vàm Cỏ thuộc địa phận tỉnh Long An hiện đang hứng chịu ô nhiễm từ các
hoạt động của các khu công nghiệp nằm trong lưu vực sông và có xu hướng xấu đi về
chất lượng nước,ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong lưu vực.
Đứng trước tình hình trên,việc thực hiện một chương trình nghiên cứu bài bản,thực
sự nghiêm túc,có cơ sở khoa học và thực tiễn để đánh giá được mức độ thiệt hại do ô
nhiễm nước thải công nghiệp là hết sức cần thiết.
Để có thể đề xuất các giải pháp tổng hợp và khả thi để bảo vệ nguồn nước sông
Vàm Cỏ phục vụ an toàn cho cấp nước đồng thời phục vụ cho các mục đích quản lí môi
trường địa bàn tỉnh Long An cũng như phát triển bền vững trên toàn bộ lưu vực sông và
đảm bảo quyền lợi cho những người dân trong lưu vực cần áp dụng nhiều phương
pháp khác nhau trong đó có phương pháp mô hình hóa và GIS.
MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN
Ứng dụng phương pháp mô hình và GIS để đánh giá thiệt hại kinh tế cho ngành
thủy sản do ô nhiễm nước thải công nghiệp trên sông Vàm Cỏ.
NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
- Tìm hiểu và tổng hợp tài liệu nghiên cứu ngoài nước liên quan
- Thu thập dữ liệu bản đồ sông Vàm Cỏ (ứng dung các phân mềm Gis như
MapInfo,Google Earth).
- Thu thập số liệu thống kê về đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tại Long An.
- Từ các số liệu thu thập đươc,dùng mô hình Mike11 tính toán vùng ô nhiễm, trên
cơ sở đó đưa ra con số thiệt hại về kinh tế cho ngành thủy sản
PHẠM VI THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI - Do hạn chế về thời gian và kinh phí nên luận văn được giới hạn như sau: biên
thượng lưu thuộc xã An Ninh Đông, Huyện Đức Hòa (đoạn giao nhau giữa sông Vàm
Cỏ và kênh Thày Cai), biên hạ lưu: thuộc xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh
Long An (đoạn tiếp giáp giữa sông Vàm Cỏ và sông Cần Giuộc).
- Phần mềm được sử dụng trong luận văn : Mô hình Mike và các mô hình kinh tế
môi trường được nghiên cứu bởi các nhà khoa học Nga / [13] [19]/.
PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
Phương pháp thu thập tài liệu
Thu thập tài liệu về hiện trạng sông Vàm Cỏ trong giới hạn, phạm vi được nghiên
cứu từ các đề tài các cấp;
Thu thập các bản đồ số hóa đã được thực hiện trong các đề tài, dự án trước đây.
Đặc biệt đã sử dụng kết quả nghiên cứu từ [8]
Phương pháp tổng hợp tài liệu
Tổng hợp các tài liệu, số liệu đã có từ những dự án, nhiệm vụ, đề tài sông Vàm Cỏ,
về nghiên cứu trong ngoài nước liên quan tới đề tài [4], [5], [7], [8] - [12]/ đúc kết các
thông tin tin cậy làm cơ sở để xây dựng kịch bản.
Phương pháp xử lý số liệu, thống kê, so sánh:
- Phương pháp xử lý số liệu: Nhập, xử lý các số liệu điều tra, các số liệu phân tích bằng
EXCEL, WORD. Nhập các kết quả thống kê điều tra được thực hiện trên các kết quả
phân tích mẫu và xử lý để đưa ra nhận định.
- Phương pháp thống kê: sử dụng trong phân tích, xử l ý số liệu, truy vấn dữ liệu trong
đánh giá công tác quản lý môi trường.
- Phương pháp so sánh: Thu thập những thông tin liên quan và những qui định, tiêu
chuẩn hiện có của Nhà nước về quản l ý môi trường để so sánh và phát hiện những vấn đề
không phù hợp.
Phương pháp mô hình hóa:
Ứng dụng phần mềm Mike11 trong đánh giá mô hình hóa chất lượng nước.
Phương pháp sử dụng hệ thông tin địa lý (Geographcal Information System – GIS)
Sử dụng phần mềm MapInfo để thao tác với bản đồ
Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI
Giúp người dân chịu những thiệt hại trên lưu vực có được sự đền bù xứng đáng từ
các nhà máy gây ô nhễm và đưa ra những giải pháp tối ưu nhằm giảm bớt sự ô nhiễm trên
sông.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©