Sử dụng hoạt động đóng vai nhằm cải thiện kỹ năng nói trong môn tiếng Anh chuyên ngành cho giao dịch viên bưu điện tại trường trung học Bưu Chính Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin Miền núi, Thái Nguyên. M.A Thesis Linquistics: 60 1

Luận văn tiếng Anh:Using Role-Play Activities to improve speaking skills in ESP for post clerk at PT&IT Highland Secondary school, Thai Nguyen = Sử dụng hoạt động đóng vai nhằm cải thiện kỹ năng nói trong môn tiếng Anh chuyên ngành cho giao dịch viên bưu điện tại trường trung học Bưu Chính Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin Miền núi, Thái Nguyên. M.A Thesis Linquistics: 60 14 10
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©