Áp dụng triết lý quản trị tinh gọn vào xây dựng mô hình tổ chức tại Công ty Netcorp

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. Về tính cấp thiết của đề tài
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Mô hình tổ chức đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động
của một doanh nghiệp. Việc xây dựng một mô hình tổ chức hợp lý sẽ
giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty được thuận lợi, kiểm soát
tối đa được chi phí, cũng như tránh thất thoát tối đa. Ngoài ra mô
hình tổ chức hợp lý sẽ giúp các hoạt động trong doanh nghiệp diễn ra
trơn tru, đảm bảo được yêu cầu của công việc.
Trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh mạnh như hiện
tại, một công ty hoạt động không tối ưu sẽ không thể đạt được lợi thế
cạnh tranh và sẽ nhanh chóng bị "loại khỏi cuộc chơi". Việc xây
dựng thành công một mô hình tổ chức tối ưu sẽ giúp doanh nghiệp
tăng cao được năng lực cạnh tranh, từ đó nâng cao doanh thu, phát
triển và mở rộng trong tương lai.
Công ty NETCORP (NET CORPORATION) được thành lập
vào năm 2005, tiền thân là công ty TNHH N.E.T.S.Y.S Việt Nam.
Netcorp chuyên về cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ
thông tin cho nhiều đối tượng khách hàng. Trong suốt 10 năm hoạt
động, Netcorp đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng rộng
khắp từ các bộ ngành, khối tổng công ty nhà nước, ngân hàng và các
tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, với sự
tăng trưởng về doanh thu, tăng số lượng nhân viên cũng như mở rộng

thêm ngành nghề kinh doanh, mô hình tổ chức kiểu cũ đã không còn
phù hợp. Mô hình tổ chức hiện tại đã bộc lộ nhiều lỗ hổng khiến tăng sự
mất kiểm soát, thất thoát cũng như gây ảnh hưởng đến tính ổn định của
tổ chứ. Vì thế, việc thay đổi mô hình tổ chức là một nhiệm vụ cấp thiết
được đặt ra cho đội ngũ lãnh đạo công ty.
Từ những lý do trên, tui đã lựa chọn đề tài " Áp dụng triết lý
quản trị tinh gọn vào xây dựng mô hình tổ chức tại công ty Netcorp"
để làm nghiên cứu luận văn thạc sĩ
1.2. Câu hỏi đặt ra với vấn đề nghiên cứu
Câu hỏi thứ nhất: Xác định các vấn đề ảnh hưởng tính tinh gọn của
mô hình tổ chức của công ty? Xác định các loại lãng phí có thể đối
với mô hình tổ chức ?
Câu hỏi thứ hai: Các nhân tố nào sẽ đóng vai trò quyết định đến tính
tinh gọn của mô hình tổ chức?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là xây dựng mô hình tổ chức của
công ty NETCORP theo tư tưởng Lean nhằm tối ưu hóa hoạt động
của công ty.
Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài cần thực hiện:
1)Hệ thống hóa lại các lý thuyết về xây dựng mô hình tổ chức và
quản trị tinh gọn
2) Đánh giá thực trạng cơ sở để xây dựng mô hình tổ chức tại
công ty Netcorp, các vấn đề cần giải quyết?
3) Xác định các điều kiện để xây dựng mô hình tổ chức mới tại
Netcorp
4) Đề xuất một mô hình tổ chức mới và đưa ra các bước xây
dựng mô hình tổ chức đó
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là:
Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là nghiên điều kiện áo dụng tư
tưởng Lean cho việc xây dựng mô hình tổ chức mới tại công ty
Netcorp.
Phạm vi nghiên cứu:
+ Lĩnh vực nghiên cứu của đề tài là việc xây dựng mô hình tổ chức
theo tư tưởng Lean cho công ty Netcorp
+ Không gian nghiên cứu : chủ yếu tập trung trong phạm vi của công
ty Netcorp
+ Thời gian thu thập dữ liệu nghiên cứu được thực hiện từ 2009 đến
2014.
4. Những dự kiến đóng góp của đề tài
Về mặt lý luận: hệ thống hóa các vấn đề lý luận về việc xây
dựng mô hình tổ chức theo tư tưởng tinh gọn cho công ty trong điều
kiện Việt Nam hiện nay.
Về mặt thực tiễn: Đưa ra được mô hình tổ chức cho công ty
Netcorp theo tư tưởng tinh gọn nhằm tối ưu hóa hoạt động của công
ty.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham
khảo và phụ lục, đề tài có kết cấu gồm 4 chương chính.
Phần mở đầu: Giới thiệu nghiên cứu
Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận chung về xây dựng mô
hình tổ chức theo triết lý quản trị tinh gọn
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Phân tích điều kiện cơ sở để xây dựng mô hình tổ
chức theo triết lý quản trị tinh gọn
Chương 4: Đề xuất mô hình tổ chức
CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÂY DỰNG MÔ
HÌNH TỔ CHỨC THEO TRIẾT LÝ QUẢN TRỊ TINH GỌN
1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
1.1.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước
Trên thế giới hiện nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về
quản trị tinh gọn. Nội dung chủ yếu của các công trình này đều xoay
quanh :
- Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing / production)
- Tổ chức tinh gọn (Lean Organization)
- Sự kết hợp giữa triết lý quản trị tinh gọn với các triết lý quản
trị khác
Một số công trình tiêu biểu:
- Jefrey K. Liker : The Toyota way.
- ED Arnheiter, J Maleyeff : The integration of lean
management and Six Sigma.
- A De Toni, S Tonchia : Lean organization, management by
process and performance measurement. Tình hình nghiên cứu
trong nước
Ở Việt Nam hiện nay đã có nhiều học giả nghiên cứu về quản
trị tinh gọn. Việc nghiên cứu quản trị tinh gọn chủ yếu xoay quanh
sản xuất tinh gọn, chưa có nhiều công trình xoay quanh các chủ đề
khác.
Một số công trình tiêu biểu :


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©