Phát triển sản xuất hồi của hộ nông dân Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1. MỞ ðẦU
1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
Hồi là cây có giá trị kinh tế cao trong các ngành công nghiệp, dược
phẩm và mỹ phẩm (Hồi còn có tên khoa học là Illicium verum Hook). Sản
phẩm tinh dầu hồi ñược trưng cất từ quả, lá và hạt, nhưng chủ yếu từ quả, là
nguyên liệu quý trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm. Trong công
nghiệp thực phẩm quả hồi (hay còn gọi là hoa hồi) ñược dùng làm gia vị chế
biến thức ăn. Trong công nghiệp dược phẩm tinh dầu hồi ñược sử dụng ñể chế
biến các loại thuốc ñiều trị bệnh cúm ( Tamiflu), xoa bóp, nội tiết, thuốc trợ
giúp tiêu hóa, chữa ñau nhức tê thấp. Ngoài ra, tinh dầu hồi còn ñược dùng
làm hương liệu ñể chế biến các ñồ mỹ phẩm cao cấp. Sau khi ép lấy tinh dầu,
bã còn lại dùng làm thuốc trừ sâu, than hoạt tính, phân bón, thức ăn gia súc,
làm men……
Hồi là cây ñặc hữu chỉ có ở một số nước trên thế giới như Philippin,
Việt Nam, Trung Quốc, Ấn ðộ, nên tinh dầu hồi là mặt hàng xuất khẩu có giá
trị. Ở Châu Á, cây hồi phân bố chủ yếu ở vùng núi phía Nam Trung Quốc kéo
dài xuống vùng núi phía Bắc Việt Nam. Ở Việt Nam, hồi phân bố nhiều ở các
tỉnh biên giới Việt – Trung như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh.
Nhưng vùng thích hợp nhất ñể phát triển sản xuất hồi chỉ thấy ở một số huyện
của tỉnh Lạng Sơn như Văn Quan, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng ðịnh.
Nhiều năm qua, cây hồi ñược xác ñịnh là cây kinh tế mũi nhọn và chiến
lược lâu dài của tỉnh Lạng Sơn. Nhiều nghiên cứu trên quan ñiểm phát triển
nông - lâm- môi trường- bảo tồn và ña dạng sinh học cho thấy phát triển sản
xuất hồi ñạt ñược cả ba mục tiêu: Kinh tế - Xã hội - Môi trường.
Trong những năm gần ñây, do nhu cầu sử dụng tinh dầu hồi trên thế
giới ngày càng tăng, giá cả thị trường ñược nâng lên, cây hồi ñược trả ñúng vị
trí của nó. Hơn nữa, hồi còn là cây ña mục ñích, vừa mang lại hiệu quả kinh tế
cao cho người dân vừa có tác dụng che phủ bảo vệ ñất cũng như bảo vệ môi
trường sinh thái lâu dài và bền vững. Trong chiến lược phát triển lâm nghiệp
giai ñoạn 2006-2020 và chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng hồi là loại cây
bản ñịa ñược lựa chọn ưu tiên phát triển. ðồng thời cũng là cây góp phần xóa
ñói giảm cùng kiệt chủ yếu cho ñồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa
của tỉnh.
Tuy nhiên, do việc chăm sóc, khai thác sản phẩm hồi chủ yếu vẫn theo
cách bản ñịa của người dân ñịa phương nên diện tích hồi có xu hướng
thoái hóa, năng suất giảm dần, chất lượng sản phẩm sơ chế kém, thị trường
ñầu ra của sản phẩm hồi rất bấp bênh. Cao Lộc là một trong những huyện nổi
tiếng về trồng hồi, song do nhiều yếu tố chi phối nên việc phát triển sản xuất
hồi của huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức, cụ thể:
(i) Sản xuất hồi chủ yếu ở nông hộ có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, tự
phát, chưa có quy hoạch sản xuất tập trung. Vì vậy, quá trình ñầu tư áp dụng tiến
bộ kỹ thuật cho phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn;
(ii)Chưa có nhà máy chế biến sau thu hoạch. Do ñó, hoạt ñộng bảo
quản ñể nâng cao chất lượng sản phẩm còn hạn chế;
(iii) Việc sản xuất chưa gắn với thị trường, tiêu thụ sản phẩm hoa hồi
diễn ra tại các gia ñình ( bán tại chỗ), thị trường bị ép giá, ép cấp, việc nâng
cao thu nhập từ sản xuất hồi chưa ổn ñịnh.
ðể góp phần phát triển sản xuất và ñịnh hướng thị trường tiêu thụ sản
phẩm hồi trong thời gian tới nhằm tăng thu nhập cho hộ nông dân, chúng tôi
lựa chọn nghiên cứu ñề tài “Phát triển sản xuất hồi của hộ nông dân huyện
Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn”
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
1.2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
hồi ở huyện Cao Lộc, mà tìm ra các giải pháp nhằm thúc ñẩy phát triển sản
xuất hồi theo hướng nâng cao thu nhập của hộ nông dân ở huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất hồi của hộ
nông dân.
- ðánh giá thực trạng phát triển sản xuất và thị trường tiêu thụ sản
phẩm hồi của hộ nông dân huyện Cao Lộc trong những năm qua.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển sản xuất, thị trường tiêu
thụ sản phẩm hồi của hộ nông dân huyện Cao Lộc.
- ðề xuất các giải pháp nhằm phát triển sản xuất và tìm thị trường tiêu
thụ ổn ñịnh cho cây hồi của hộ nông dân huyện Cao Lộc trong những năm tới.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1) Nội dung và các chỉ tiêu thể hiện phát triển sản xuất nói chung, sản
xuất hồi nói riêng là gì?
2) Quá trình phát triển sản xuất hồi của các hộ nông dân huyện Cao Lộc
những năm qua như thế nào?
3) Những yếu tố nào ảnh hưởng ñến phát triển sản xuất hồi của hộ nông
dân huyện Cao Lộc?
4) ðể phát triển sản xuất hồi của các hộ nông dân huyện Cao Lộc cần
áp dụng những giải pháp nào?
1.4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. ðối tượng nghiên cứu
- ðối tượng nghiên cứu của ñề tài này là các hoạt ñộng phát triển sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm hồi của hộ nông dân.
- ðối tượng khảo sát là:
* Hộ nông dân trồng và kinh doanh hồi, trong ñó gồm:
+ Hộ trồng hồi
+ Hộ dân tộc thiểu số

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©