Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi nhánh ngân hàng công thương Hải Dương

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi nhánh ngân hàng công thương Hải Dương

LỜI NÓI ĐẦU. 1

Chương1: Tín dụng và vai trò của tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường. 3

1.1.Tín dụng và vai trò tín dụng trong nền kinh tế thị trường. 3

1.1.1. Khái niệm tín dụng 3

1.1.2. Sự cần thiết của tín dụng 4

1.1.3. Chức năng của tín dụng 4

1.1.4.Vai trò của tín dụng 4

1.2.Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong sự phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam 5

1.2.1. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 5

1.2.2. Vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh đối với sự phát triển kinh tế 6

1.2.3. Đặc điểm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 8

1.2.4. Xu hướng phát triển của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 9

1.2.5. Đường lối của Đảng trong phát triển doanh nghiệp ngoài quốc doanh 10

1.3.Cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 12

1.3.1. Cho vay và mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 12

1.3.2. Vai trò của hoạt động cho vay của NHTM với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 13

1.3.3. Nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 15

 *Nhân tố khách quan 15

 *Nhân tố chủ quan 17

1.3.4. Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng 19

1.3.5. Một số hạn chế và xu hướng hoàn thiện cơ chế cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 25

 

Chương 2:Thực trạng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của CN NHCT Hải Dương 27

2.1.Khái quát chung về CN NHCT Hải Dương 27

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển 27

2.1.2.Cơ cấu tổ chức của CN NHCT Hải Dương 28

2.1.3.Chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Chi nhánh NHCT Hải Dương 34

2.1.4.Tình hình hoạt động kinh doanh của CN NHCT Hải Dương trong thời gian

 gần đây 35

2.2.Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh của CN NHCT Hải Dương 43

2.2.1.Những quy định về nghiệp vụ trong quá trình cấp xét tín dụng tại CN NHCT Hải Dương 43

2.2.2.Quy mô và cơ cấu cho vay đối với DN NQD 46

2.2.3.Một số thuận lợi và tồn tại trong cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh 54

2.2.3.1.Một số thuận lợi 54

2.2.3.2.Một số tồn tại 58

 

Chương 3:Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại CN NHCT Hải Dương 66

3.1.Phương hướng và nhiệm vụ công tác tín dụng năm 2003 của CN NHCT Hải Dương 66

3.2.Một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới 67

3.2.1. Tổng kết đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 67

3.2.2.Tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh 68

3.2.3. Xác định tính chiến lược của chính sách cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh của CN NHCT Hải Dương 69

3.2.4. Tăng cường công tác khách hàng, làm tốt chính sách khách hàng, có chính sách phân loại khách hàng theo hiệu quả hoạt động chứ không theo chủ sở hữu 70

3.2.5.Mở rộng mạng lưới hoạt động của chi nhánh 72

3.2.6. Đổi mới quy chế cho vay 73

3.2.7.Củng cố hơn nữa đội ngũ cán bộ tín dụng 75

3.2.8. Tổ chức tốt mạng lưới thu thập, xử lý và phân tích thông tin trong hoạt động tín dụng của CN NHCT Hải Dương 77

3.2.9. Tăng cường công tác kiểm tra thanh tra và kiểm soát nội bộ 78

3.3.Một số kiến nghị 78

3.3.1. Đối với NHCT Việt Nam 79

3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 80

3.3.3. Đối với cơ quan quản lí Nhà nước 81

3.3.4. Đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh 83

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ư theo hướng chú trọng cho vay đối với các DNNN sản xuất kinh doanh có hiệu quả, song cũng đã mở rộng cho vay đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, công ty có 100% vốn nước ngoài, các HTX, tổ hợp sản xuất..., các thành phần kinh tế trên mọi lĩnh vực. Cơ cấu cho vay đối với các thành phần kinh tế đã có sự thay đổi rõ rệt trong vòng vài năm trở lại đây: năm 1999, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ chiếm 10% nguồn vốn tín dụng của chi nhánh NHCT Hải Dương thì năm 2002 tỉ lệ này là 75,5%. Chi nhánh NHCT Hải Dương đã chú trọng tới khối DNNN hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Chi nhánh đã tiếp cận, hoàn thiện hồ sơ cho vay và giải ngân một số dự án lớn, nhưng sự sụt giảm trong dư nợ cho vay đối với Công ty Xi măng Hoàng Thạch đã dẫn tới sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu cho vay như trên.
Các chương trình tín dụng được triển khai và thực hiện tốt:
-Cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn: Thực hiện chính sách của Chính phủ về tín dụng phát triển nông nghiệp và nông thôn, theo Quyết định 67/CP, trong vòng 2 năm 2001 và 2002 chi nhánh NHCT Hải Dương đã giải ngân được trên 20 tỉ đồng. Vốn vay đã đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các hộ trên địa bàn nông thôn, góp phần chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề, mua sắm thêm máy móc thiết bị, dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thu mua chế biến nông sản xuất khẩu và hỗ trợ vốn cho một số hộ chuyển đổi vật nuôi cây trồng theo mô hình trang trại ....
-Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với CBCNV: Thông qua chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động Tỉnh, phòng Giáo dục các huyện với doanh số cho vay năm 2002 đạt 8 tỉ đồng, dư nợ cho vay ước đạt 15 tỉ đồng đã tạo điều kiện cho CBCNV mua sắm phương tiện đi lại, sửa chữa nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, cải thiện cuộc sống, hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế phụ gia đình nhằm tăng thu nhập, làm giàu chính đáng cho gia đình và bản thân người lao động.
-Thực hiện cho vay theo chỉ định của Chính phủ, tín dụng Việt-Đức: Những năm gần đây chi nhánh NHCT Hải Dương đã giải ngân các chương trình trên được gần 30 tỉ đồng, đã tạo điều kiện cho người hồi hương và người trong cộng đồng mở rộng doanh nghiệp và khởi tạo doanh nghiệp mới như: công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Thành Công, công ty Thương mại Kim Chính, công ty vận tải Hải Hà, xí nghiệp in Đức Tường... Các chương trình trên đang được tiếp tục triển khai thực hiện tốt, góp phần đa dạng hoá sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
-Chất lượng tín dụng được chú trọng và nâng cao: Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh NHCT Hải Dương có những diễn biến lên xuống qua các năm: 2001 nợ quá hạn giảm chủ yếu là những khoản nợ quá hạn, khó đòi tồn đọng của những năm cũ, nhưng năm 2002 lại tăng chủ yếu chuyển theo Quyết định 1627/QĐ-NHNN nhưng vẫn ở mức thấp.
2.1.4.3.Kinh doanh ngoại tệ.
Là mặt trận luôn được chi nhánh NHCT Hải Dương quan tâm với mục tiêu đa dạng hoá hoạt động trong kinh doanh, tạo thu nhập ổn định thông qua thu dịch vụ: chi trả kiều hối, mở L/C, mua bán ngoại tệ ...và có nguồn vốn huy động ngoại tệ luôn tăng trưởng. Năm 2002, chi nhánh NHCT Hải Dương đã chi trả cho khách hàng có thân nhân làm ăn và sinh sống ở nước ngoài gửi về khoảng 3000 món với số tiền quy ra USD là 5.582.000USD tăng 300 món so với năm trước tương đương với 1.850.609 USD; tiếp nhận và thông báo L/C xuất 37 món trị giá 663.255 USD; thanh toán L/C xuất 35 món với tổng số tiền quy đổi ra USD là 469.727USD; tiếp nhận được 26 món với giá trị 1.560.287 USD so với năm trước tăng 19 món, số tiền tăng tương ứng là 1.160.000USD. Chi nhánh NHCT Hải Dương đã thực hiện tốt nghiệp vụ mua bán ngoại tệ để tạo ra nguồn ngoại tệ hỗ trợ cho những doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn và tạo ra nguồn ngoại tệ lớn bán cho NHCT Việt Nam.
Doanh số mua vào năm 2002 ước đạt 5.006.393 USD, tăng so với năm trước là 809.158 USD. Doanh số bán ra ước đạt 5.110.372 USD, tăng so với năm trước là 963.227 USD.
Chi nhánh NHCT Hải Dương đã thực hiện nghiêm chỉnh chế độ quản lý ngoại hối của Nhà nước.
2.1.4.4.Công tác thanh toán và kết quả tài chính.
Chi nhánh NHCT Hải Dương luôn quan tâm đổi mới tác phong giao dịch và trang bị công nghệ, thiết bị tiên tiến để hiện đại hoá công tác thanh toán. Tính đến 31/12/2002, toàn chi nhánh đã quản lý và theo dõi 13.000 tài khoản nội và ngoại bảng, tăng 6% so với năm 2001 (Năm 2001, số tài khoản nội và ngoại bảng tăng 62% so với năm 2000-đây là năm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về số tài khoản thanh toán). Tổng khối lượng thanh toán ước đạt 12.500 tỉ đồng, trong đó số lượng chuyển tiền thanh toán điện tử ước đạt 7.000 tỷ đồng. Thanh toán điện tử ngày càng khẳng định tính ưu việt của nó vì vậy mà khách hàng thanh toán qua mạng này ngày càng tăng.
Công tác kế toán tài vụ thường xuyên được duy trì. Chi nhánh đã thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính và chế độ kế toán hiện hành của NHCT Việt Nam, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và thực hành tiết kiệm. Lợi nhuận năm 2002 ước đạt 7.000 triệu đồng, năm 2001 là 5.852 triệu đồng, năm 2000 là 8.024 triệu đồng.
2.1.4.5.Hoạt động tiền tệ kho quỹ .
Bảng3: Hoạt động thu chi tiền mặt tại chi nhánh từ 1998-2002
(Đơn vị: Tỉ đồng)
Năm
1998
1999
2000
2001
2002
Thu tiền mặt
871
921
1.038
965
1.200
Chi tiền mặt
806
789
916
1.027
1.187
Bội thu
65
132
122
Bội chi 62
13
Nguồn: Báo cáo kinh doanh hàng năm của Chi nhánh NHCT Hải Dương.
Chi nhánh NHCT Hải Dương luôn có lượng tiền mặt tại quỹ lớn để đáp ứng đầy đủ và thoả mãn mọi nhu cầu chi tiêu của khách hàng. Tuy khối lượng tiền mặt phát sinh lớn song chi nhánh không để xảy ra nhầm lẫn, mất mát. Cán bộ thu ngân luôn giữ được đức tính và phẩm chất của người kiểm ngân, đã chi trả tiền thừa cho khách hàng được 120 món với tổng số tiền là 82,4 triệu đồng, phát hiện và thu giữ được 221 tờ tiền giả (trong năm 2002) với số tiền là 12,6 triệu đồng (năm 2001 là 487 tờ trị giá 21 triệu đồng), chọn được 14 tỉ đồng (năm 2002), 20 tỉ đồng (năm 2001) tiền rách nát không đủ tiêu chuẩn lưu hành, loại ra khỏi lưu thông .
Vấn đề an toàn kho quỹ và tài sản tại chỗ cũng như vận chuyển tiền trên đường đi và đến luôn được chi nhánh NHCT Hải Dương coi trọng, thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản của NHNN và NHCT Việt Nam hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ ra- vào kho theo quy định.
2.1.4.6.Công tác khác.
Chỉ đạo điều hành kinh doanh: Luôn nắm bắt kịp thời chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế nghiệp vụ của ngành, định hướng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Dựa vào tình hình phát triển kinh tế của địa phương ở từng thời kì để có chính sách huy động nguồn vốn và đầu tư tín dụng phù hợp. Thực hiện tốt chính sách tiền lương,tiền thưởng đối với CBCNV... làm đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ...
*Làm tốt công tác xử lý nợ tồn đọng theo văn bản 174/NHNN-TD và công văn 706/CV-NHCT(năm 2002):
-Đợt I: Đã hoàn tất hồ sơ trình NHCT Việt Nam 26 hồ sơ với số tiền 4362667 ngàn đ
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©