Quan điểm và giải pháp phát triển sản lượng cao su Việt Nam

Download miễn phí Đề tài Quan điểm và giải pháp phát triển sản lượng cao su Việt Nam

MỤC LỤC

 

 

 Trang

Lời nói đầu

Chương I : Tổng quan về đoán

I.Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích và đoán thống kê

II.Một số phương pháp phân tích và đoán thống kê

 

Chương II: Vận dụng phương pháp đoán thống kê trong việc nghiên cứu sản lượng cao su Việt Nam

I. Đặc điểm chung ngành cao su của Việt Nam

II. đoán sản lượng cao su của Việt Nam

Chương III: Quan điểm và giải pháp phát triển sản lượng cao su Việt Nam

Kết Luận

Tham Khảo

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ph­¬ng ph¸p.
II_Mét sè ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ dù ®o¸n thèng kª
1.Mét sè ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch
1.1.Ph­¬ng ph¸p ph©n tæ:
Ph©n tæ th«ng kª lµ c¨n cø vµo mét hay mét sè tiªu thøc n¸o ®ã ®Ó tiÕn hµnh ph©n chia c¸c ®¬n vÞ cña hiÖn t­îng nghiªn cøu thµnh c¸c tæ vµ c¸c kiÓu tæ cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.Ph©n tæ thèng kª thùc chÊt lµ nghiªn cøu c¸i chung vµ c¸i riªng mét c¸ch kÕt hîp.C¸c ®Æc tr­ng sè l­îng cña tæ gióp ta thÊy ®­îc ®Æc tr­ng cña c¸c tæng thÓ,nhËn thøc ®­îc b¶n chÊt vµ quy luËt cña hiÖn t­îng.Tæng thÓ nghien cøu ®­îc chia thµnh c¸c tæ cã quy m«,®Æc ®iÓm kh¸c nha,mÆt l­îng vµ quan hÖ sè l­îng cña c¸c tæ ph¶n ¸nh møc ®é kÕt cÊu cña hiÖn t­îng vµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c tiªu thøc.
*Cã c¸c lo¹i ph©n tæ sau:
+Ph©n tæ theo tiªu thøc thuéc tÝnh lµ viÖc ph©n chia c¸c tæ c¨n cø vµo sù kh¸c nhau vÒ lo¹i h×nh,tr­êng hîp cã sè lo¹i h×nh t­¬ng ®èi Ýt cã thÓ coi mçi lo¹i h×nh lµ mét tæ.Tr­êng hîp cã nhiÒu lo¹i h×nh ph¶i ghÐp mét sè lo¹i h×nh nhá vµo mét tæ theo nguyªn t¾c:c¸c lo¹i h×nh nhá ®­îc ghÐp víi nhau phaØ gièng nhau hoÆc gÇn gièng nhau vÒ tÝnh chÊt nµo ®ã hoÆc c«ng dông kinh tÕ x· héi.
+Ph©n tæ theo tiªu thøc sè l­îng:Trong c¸ch ph©n tæ nµy,viÖc x¸c ®Þnh c¸c tæ kh¸c nhau vÒ tÝnh chÊt c¨n cø vµo l­îng biÕn kh¸c nhau cña tiªu thøc,tuú vµo l­îng biÕn cña tiªu thøc thay ®æi nhiÒu hay Ýt mµ ph©n tæ ®­îc gi¶i quyÕt k¸hc nhau.Ngoµi ra cßn chó ý ®Õn ®¬n vÞ tæng thÓ ®Ó x¸c nhËn sè tæ thÝch hîp.
Tr­êng hîp l­îng biÕn cña tiªu thøc biÕn thiªn lín,cÇn chó ý tíi mèi quan hÖ gi÷a l­îng vµ chÊt trong ph©n tæ,xem l­îng biÕn tÝch luü ®Õn mét møc ®é nµo th× chÊt cña l­îng biÕn míi thay ®æi vµ lµm n¶y sinh mét sè kh¸c,tõ ®ã ph©n tæ cho thÝch hîp.Nh­ vËy mçi tæ sÏ bao gåm mét ph¹m vi l­îng biÕn víi hai giíi h¹n râ rÖt,giíi h¹n d­íi lµ biÕn l­îng nhá nhÊt cña tæ,nÕu v­ît qua giíi h¹n nµy th× chÊt thay ®æi vµ chuyÓn sang tæ kh¸c.TØ sè chªnh lÖch gi÷a giíi h¹n trªn vµ giíi h¹n d­íi cña mçi tæ gäi lµ kho¶ng c¸ch tæ,ph©n tæ trªn ®­îc gäi lµ ph©n tæ cã kho¶ng c¸ch tæ. Khi ph©n tæ cã thÓ dùa vµo mét tiªu thøc hoÆc nhiÒu tiªu thøc,tr­êng hîp ph©n tæ ®Ó biÎu hiÖn mèi liªn hÖ gi÷a c¸c tiªu thøc gäi lµ ph©n tæ liªn hÖ,c¸c tiªu thøc trong ph©n tæ liªn hÖ ®­îc thµnh hai lo¹i:Tiªu thøc nguyªn nh©n(tiªu thøc g©y ¶nh h­ëng,sù biÕn ®éng cña nã dÉn ®Õn sù biÕn ®éng cña tiªu thøc kh¸c).Cã thÓ ph©n tæ ®Ó nghiªn cøu mèi liªn hÖ gi÷a hai tiªu thøc(mét nguyªn nh©n mét kÕt qu¶)hay ph©n tæ ®Ó nghiªn cøu mèi liªn hÖ gi÷a nhiÒu tiªu thøc(nhiÒu tiªu thøc nguyªn nh©n,mét tiªu thøc kÕt qu¶)
1.2.Ph­¬ng ph¸p håi quy vµ t­¬ng quan:
Håi quy t­¬ng quan lµ ph­¬ng ph¸p to¸n häc ®­îc vËn dông trong thèng kª ®Ó biÓu hiÖn vµ ph©n tÝch mèi liªn hÖ t­¬ng quan gi÷a c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ x· héi.
Liªn hÖ t­¬ng quan lµ mèi liªn hÖ kh«ng hoµn toµn chÆt chÏ gi÷a c¸c hiÖn t­îng nghiªn cøu tøc lµ khi hiÖn t­îng nµy thay ®æi th× cã thÓ lµm cho hiÖn t­îng kh¸c cã liªn quan còng thay ®æi theo nh­ng kh«ng cã ¶nh h­ëng hoµn toµn quyÕt ®Þnh.Phwong ph¸p t­¬ng quan ®­îc vËn dông ®Ó nghiªn cøu mèi liªn hÖ kh«ng hoµn toµn chÆt chÏ gi÷a c¸c hiÖn t­îng hoÆc c¸c tiªu thøc,c¸c tiªu thøc ®­îc chän bao giê còng cã mét tiªu thøc kÕt qu¶,sè cßn l¹i lµ tiªu thøc nguyªn nh©n.Trong thèng kª ph­¬ng ph¸p t­¬nng quan nghiªn cøu mèi liªn hÖ t­¬ng quan tuyÕn tÝnh(mèi liªn hÖ t­¬ng quan gi÷a c¸c tiªu thøc biÓu hiÖn ®ùoc b»ng ®­êng th¼ng) vµ phi tuyÕn tÝnh(mèi liªn hÖ t­¬ng quan gi÷a c¸c tiªu thøc biÓu hiÖn thµnh c¸c ®­êng cong cã h×nh d¹ng kh¸c nhau)th«ng qua c¸c d¹ng ph­¬ng tr×nh håi quy kh¸c nhau.
*NhiÖm vô cña ph­¬ng ph¸p nµy: X¸c ®Þnh tÝnh chÊt vµ h×nh thøc cña mèi liªn hÖ gi÷a c¸c tiªu thøc nghiªn cøu cã thÓ ®­îc biÓu hiÖn d­íi d¹ng moo h×nh nµo,tuyÕn tÝnh hay phi tuyÕn tÝnh,nghÞch hay thuËn,sau ®ã lËp ph­¬ng tr×nh håi qui ®Ó thÓ hiÖn mèi liªn hÖ vµ tÝnh c¸c tham sè cu¶ ph­¬ng tr×nh,gi¶i thÝch c¸c tham sè.ViÖc chän ph­¬ng tr×nh håi quy ®Ó biÓu hiÖn ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch-lÝ luËn thùc tÕ,b¶n chÊt mèi liªn hÖ gi÷a c¸c hiÖn t­îng nghiªn cøu kÕt hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p thèng kª kh¸c nhau nh­ ph­¬ng ph¸p ®å thÞ,ph­¬ng ph¸p ph©n tæ,sè b×nh qu©n hoÆc dùa vµo nghiªn cøu cã tõ tr­íc vÒ hiÖn nay,nÕu tiªu thøc cã mèi liªn hÖ t­¬ng quan tuyÕn tÝnh ph­¬ng tr×nh håi qui cã d¹ng
Trong ®ã: :trÞ sè ®iÒu chØnh tiªu thøc y(tiªu thøc kÕt qu¶)theo quan hÖ phô thuéc víi tiªu thøc x.
x lµ trÞ sè cña tiªu thøc nguyªn nh©n
a lµ tham sè tù do kh«ng phô thuéc vµo x,nãi lªn ¶nh h­ëng cña nh©n tè kh¸c ®èi víi y.
b lµ hÖ sè håi qui,nãi lªn møc ®é ¶nh h­ëng cña x ®èi víi y.
NÕu mèi liªn hÖ gi÷a c¸c tiªu thøc lµ t­¬ng quan phi tuyÕn tÝnh,ph­¬ng tr×nh håi qui cã thÓ cã d¹ng ph­¬ng tr×nh parabol bËc hai,ph­¬ngt r×nh parabol,hay ph­¬ng tr×nh hµm mòtuú theo tÝnh chÊt cña mèi liªn hÖ.
Ph­¬ng tr×nh parabol bËc hai cã d¹ng
Dïng trong tr­êng hîp khi tiªu thøc nguyªn nh©n t¨ng(hoÆc gi¶m)víi l­îng ®Òu nhau th× tiªu thøc kÕt qu¶ biÕn ®éng víi l­îng kh«ng ®Òu nhau (nhanh hoÆc chËm h¬n)
Ph­¬ng tr×nh hypebol cã d¹ng
Dïng trong tr­êng hîp c¸c trÞ sè cña tiªu thøc nguyªn nh©n t¨ng th× tiªu thøc kÕt qu¶ gi¶m kh«ng ®Òu,lóc ®Çu gi¶m nhanh sau gi¶m chËm dÇn.
Ph­¬ng tr×nh hµm mò
VËn dông nh­ trÞ sè cña tiªu thøc kÕt qu¶ thay ®æi theo cÊp sè nh©n,nghÜa lµ tèc ®é ph¸t triÓn gÇn gièng nhau.
TÝnh theo chØ tiªu nh­ hÖ sè t­¬ng quan,tØ sè t­¬ng quan nh»m ®¸nh gi¸ tr×nh ®é chÆt chÏ cña mèi liªn hÖ:
*HÖ sè t­¬ng quan dïng trong tr­êng hîp cã mèi liªn hÖ t­¬ng quan tuyÕn tÝnh gi÷a hai tiªu thøc vµ cã c«ng thøc:
BiÕn ®æi c«ng thøc trªn ta cã c«ng thøc sau:
Víi
HÖ sè t­¬ng quan cã tÝnh chÊt sau:
-Cã trÞ sè -1 khi r mang dÊu (+) ta cã t­¬ng quan thuËn,khi r mang dÊu (-)ta cã t­¬ng quan nghÞch.
-Khi r= gi÷a x vµ y cã liªn hÖ hµm sè.
-Khi r=0 gi÷a x vµ y kh«ng cã liªn hÖ tuyÕn tÝnh.
-TrÞ sè cña r cµng gÇn mèi liªn hÖ gi÷a x vµ y cµng chÆt chÏ.
*Tû sè t­¬ng quan:Dïng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é chÆt chÏ cña mèi liªn hÖ t­¬ng quan phi tuyÕn tÝnh chØ tiªu nµy chØ tÝnh to¸n trªn c¬ së so s¸nh c¸c lo¹i ph­¬ng sai ph¶n ¸nh ®é biÕn thiªn cña y.
=
Trong ®ã: lµ ph­¬ng sai chung ph¶n ¸nh ®é biÕn thiªn cña y do ¶nh h­ëng cña tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n.
lµ ph­¬ng sai ph¶n ¸nh sù biÕn thiªn cña tiªu thøc do ¶nh h­ëng cña c¸c tiªu thøc nguyªn nh©n kh¸c trõ tiªu thøc x.
lµ ph­¬ng sai ph¶n ¸nh ®é biÕn thiªn cña y do ¶nh h­ëng cña riªng tiªu thøc nguyªn nh©n x.
TÝnh chÊt cña :cã trÞ sè trong ph¹m vi 0.
-Khi =1 gi÷a hai tiªu thøc cã mèi liªn hÖ hµm sè.
-Khi =0 gi÷a hai tiªu thøc kh«ng cã mèi liªn hÖ nµo c¶.
còng ®ùoc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é chÆt chÏ cña mèi liªn hÖ t­¬ng quan tuyÕn tÝnh gi÷a hai tiªu thøc.Tr­êng hîp ®¸nh gi¸ mèi liªn hÖ t­¬ng quan tuyÕn tÝnh gi÷a nhiÒu tiªu thøc ng­êi ta dïng hÖ sè t­¬ng quan béi.TÝnh hÖ sè co gi·n ®Ó gi¶i thÝch ý nghÜa cña mèi liªn hÖ.Tr­êng hîp liªn hÖ tuyÕn tÝnh gi÷a hai tiªu thøc,hÖ sè co gi·n tÝnh theo c«ng thøc
E=
Trong ®ã: E lµ hÖ sè co gi·n
b lµ hÖ sè håi qui
Tr­êng hîp phi tuyÕn tÝnh : gi¶ sö d¹ng parabol,hÖ sè co gi·n tÝnh theo c«ng thøc :
E=(b+cx)
TØ sè t­¬ng quan cã h¹n chÕ lµ kh«ng nªu ®­îc ph­¬ng h­íng cña mèi liªn hÖ.
1.3.Ph­¬ng h­íng d·y sè thêi gian:
D·y sè thêi gian lµ c¸c d·y trÞ sè cña chØ tiªu thèng kª ®­îc s¾p xÕp theo thø tù thêi gian.
Mçi d·y sè thêi gian gåm hai phÇn:Thêi gian vµ chØ tiªu hiÖn t­îng nghiªn cøu.C¶ hai thµnh phÇn nµy biÕn ®æi ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng qua thêi gian.
Cã hai lo¹i d·y sè thêi gian:
+D·y sè thêi k× biÓu hiÖn quy m« (khèi l­îng)cña hiÖn t­îng trong tõng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.
+D·y sè thêi ®iÓm biÓu hiÖn quy m« (khèi l­îng) cña hiÖn t­îng t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.
+D·y sè thêi gian cho phÐp thèng kª nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña hiÖn t­îng qua thêi gian,v¹ch râ tÝnh xu h­íng vµ tÝnh qui luËt cña sù ph¸t triÓn trªn c¬ së ®ã dù ®o¸n møc ®é cña hiÖn t­îng trong t­ong lai. Khi x©y dùng d·y sè thêi gian ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÊt cã thÓ so s¸nh ®­îc gi÷a c¸c møc ®é trong d·y sè.Cô thÓ lµ thèng nhÊt vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh cña chØ tiªu,ph¹m vi cña tæng thÓ nghiªn cøu,kho¶ng thêi gian trong d·y sè.
§Ó ph©n tÝch râ thêi gian,thèng kª th­êng sö dông c¸c chØ tiªu sau:
+Sè b×nh qu©n theo thêi gian:Ph¶n ¸nh møc ®é ®­îc hiÓu cña c¸c møc ®é tuyÖt ®èi trong mét d·y sè thêi gian.
§èi víi d·y sè thêi k× møc ®é b×nh qu©n theo thêi gian ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:
Trong ®ã:y(i=1,2n)cã møc ®é cña d·y sè thêi ®iÓm cã kho¶ng c¸ch thêi gian b»ng nhau.
§èi víi d·y sè thêi ®iÓm cã kho¶ng c¸ch thêi gian b»ng nhau th× møc ®é binh qu©n theo thêi gian tÝnh theo:
Trong ®ã y(i=1,2n) cã c¸c møc ®é cña d·y sè thêi gian cã kho¶ng c¸ch thêi gian b»ng nhau møc ®é thêi gian b×nh qu©n tÝnh nh­ sau:
=
Trong ®ã:(lµ ®é dµi thêi gian cã møc ®é y.
L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi: Ph¶n ¸nh sù thay ®æi vÒ trÞ sè tuyÖt ®èi cña chØ tiªu cña hai thêi gian nghiªn cøu.NÕu møc ®é cña hiÖn t­îng t¨ng th× trÞ sè cña chØ tiªu mang dÊu(-).
L­îng t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖt ®èi liªn hoµn (hay tõng tõ)lµ chªnh lÖch gi÷a møc ®é k× nghiªn cøu (y) vµ møc ®é cña thêi k× ®øng liÒn tr­íc ®ã () nh»m ph¶n ¸nh møc t¨ng (hoÆc gi¶m) tuyÖ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©