đề trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành khoa học công nghệ có đáp án

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
UBND TỈNH .......................................
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Kỳ thi ngày 17 tháng 01 năm 2015
ĐÁP ÁN
Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Khoa học và Công nghệ
Đáp án chữ “đậm” là đáp án đúng
Câu 1.
Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, nhiệm vụ khoa học
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao theo cách nào?
a. Tuyển chọn,
b. Giao trực tiếp,
c. Xét tài trợ từ quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 2.
Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính
phủ, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định, cơ quan
có thẩm quyền xem xét và ra quyết định cho phép thành lập tổ chức khoa học và công
nghệ có vốn nước ngoài?
a. 45 ngày làm việc;

b. 30 ngày làm việc;
c. 45 ngày;
d. 30 ngày.
Câu 3.
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, tuyển chọn thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước là việc xác định tổ
chức, ....................khoa học và công nghệ và phải bảo đảm tính cạnh tranh, công
bằng, hiệu quả.
a. Cá nhân thực hiện nhiệm vụ;
b. Cá nhân đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ;
c. Đơn vị đủ điều kiện;
d.Cá nhân đủ điều kiện.
1


Câu 4.
Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính
phủ, thành phần Hội đồng liên ngành để thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức khoa học
và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm những ai?
a. Các nhà khoa học;
b. Các nhà quản lý;
c. Các chuyên gia pháp lý;
d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 5.
Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, dự án của doanh
nghiệp ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để nâng cao
năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm từ kết quả thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ thực hiện ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn
được hỗ trợ:
a. Hỗ trợ đến 20% vốn đầu tư;
b. Hỗ trợ đến 30% vốn đầu tư;
c. Hỗ trợ đến 40% vốn đầu tư;
d. Hỗ trợ đến 50% vốn đầu tư;
Câu 6.
Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, có mấy loại hợp
đồng khoa học và công nghệ?
a. 5 loại;
b. 4 loại;
c. 3 loại;

d. 2 loại.
Câu 7.
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính
phủ, Tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài là tổ chức khoa học và công
nghệ do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập hay góp vốn hợp tác với tổ chức, cá
nhân Việt Nam............
a. Hoạt động tại Việt Nam;
b. Thành lập tại Việt Nam;
c. Thành lập tại nước ngoài;
d. Hoạt động tại nước ngoài.
Câu 8.
Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau:
Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Công nghệ là
2


........... kỹ thuật có kèm theo hay không kèm theo công cụ, phương tiện dùng để biến
đổi nguồn lực thành sản phẩm.
a. Giải pháp, công nghệ, bí quyết;
b. Khoa học, quy trình, bí quyết;
c. Giải pháp, quy trình, bí quyết;
d. Giải pháp, khoa học, bí quyết.
Câu 9.
Theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính
phủ, trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©