Đề trắc nghiệm chuyên ngành Nội Vụ Văn Phòng (có đáp án) thi công chức

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Câu 1: Luật Cán bộ, công chức đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày, tháng, năm nào? Và có hiệu lực từ ngày, tháng, năm
nào?
A. Thông qua ngày 13/11/2008; có hiệu lực ngày 01/01/2010.
B. Ngày 12/11/2008; có hiệu lực ngày 01/01/2010.
C. Ngày 11/3/2008; có hiệu lực ngày 01/01/2010.
D. Ngày 15/8/2008; có hiệu lực ngày 01/01/2010.
Câu 2. Theo quy định của Luật cán bộ, công chức thì trong khi thi hành công vụ, cán bộ, công
chức phải thực hiện đúng các quy định nào dưới đây:
A. Mang phù hiệu hay thẻ công chức.
B. Có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.
C. Mang phù hiệu hay thẻ công chức. Có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự
cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.
D. Mang phù hiệu hay thẻ công chức. Có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ
quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp, phải có giấy giới thiệu của các cấp có thẩm quyền.
Câu 3: Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức công chức là:
A. 12 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm.
B. 24 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm.

C. 30 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm.
D. 36 tháng, kể từ ngày có hành vi vi phạm.
Câu 4: Theo quy định, công chức phải thôi việc trong các trường hợp nào:
A. Bị kỷ luật buộc thôi việc.
B. Không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp.
C. Bị phạt tù mà không cho hưởng án treo.
D. Tất cả các trường hợp trên.

1


Câu 5: Cán bộ, công chức cấp xã muốn trở thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh phải có thời
gian công tác:
A. Đủ 36 tháng.
B. Đủ 24 tháng.
C. Đủ 60 tháng.
D. Không quy định thời gian, chỉ yêu cầu đã hoàn thành tập sự.
Câu 6: Theo quy định của Luật Cán bộ Công chức và Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính
phủ thì đối tượng nào sau đây được xác định là công chức?
A. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông
B. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
C. Giáo viên trường Trung học cơ sở được biệt phái về phòng Giáo dục và Đào tạo
D. Ý A và B đúng.
Câu 7: Thời gian bổ nhiệm công chức giữ chức danh lãnh đạo quản lý là:
A. 4 năm.
B. 5 năm.
C. 6 năm.
D. 7 năm.
Câu 8: Theo quy định của Luật cán bộ, công chức thì công chức cấp xã gồm mấy chức danh?
A. 5 chức danh.
B. 7 chức danh.
C. 8 chức danh.
D. 9 chức danh.
Câu 9: Trong thi hành công vụ cán bộ, công chức phải thực hiện mấy nghĩa vụ?
A. 4 nghĩa vụ.
B. 5 nghĩa vụ.
C. 6 nghĩa vụ.
D. 7 nghĩa vụ.
Câu 10: Công chức tự ý nghỉ việc từ 03 đến 05 ngày trong một tháng thì bị cơ quan quản lý
công chức áp dụng hình thức kỷ luật nào dưới đây?

2


A. Khiển trách.
B. Cảnh cáo.
C. Hạ bậc lương.
D. Cách chức.
Câu 11: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính
phủ, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng chế độ, chính sách gì?
A. Được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng.
B. Được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp
theo quy định của pháp luật.
C. Được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy
định của pháp luật.
D. Được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy
định của pháp luật.
Câu 12: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính
phủ, trong trường hợp nào người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng?
A. Trường hợp người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tập sự.
B. Trường hợp người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục.
C. Trường hợp người tập sự bị xử lý kỷ luật cảnh cáo trong thời gian tập sự.
D. A và C đúng.
Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ,
người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn chậm nhất
là bao nhiêu ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng (trừ trường hợp quyết định tuyển dụng
quy định thời hạn khác)?
A. Chậm nhất 60 ngày.
B. Chậm nhất 30 ngày.
C. Chậm nhất 20 ngày.
D. Chậm nhất 15 ngày.
Câu 14: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ,
trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc theo thời gian quy
định, thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải:
A. Ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng.
3


B. Gửi thông báo đến người được tuyển dụng yêu cầu đến nhận việc.
C. Gia hạn thời gian đến nhận việc thêm 15 ngày.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ,
người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài khi đăng ký tuyển dụng
được hưởng ưu tiên gì?
A. Được cộng thêm 20 điểm vào kết quả thi tuyển.
B. Được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển.
C. Được ưu tiên tuyển dụng trước.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 16: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ,
người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước khi đăng ký
tuyển dụng được hưởng ưu tiên gì?
a. Được cộng thêm 10 điểm vào kết quả thi tuyển.
b. Được ưu tiên tuyển dụng trước.
c. Được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển.
d. Cả a, b, c đều đúng.
Câu 17: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, thời
gian tập sự được quy định thế nào?
a. 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C.
b. 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D.
c. 03 đến 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D.
d. a và b đúng.
Câu 18: Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ,
trường hợp nào người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển
dụng tương ứng với trình độ đào tạo?
a. Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.
b. Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm.
c. Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©