Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối
quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững
sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp và đây là nguồn nội lực to
lớn của mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh đó, môi trường làm việc ngày càng trở nên đa
dạng, nên càng đòi hỏi văn hoá ứng xử phải được thiết lập bền vững.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa hề chú trọng tới việc xây
dựng, củng cố văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp mình. Vì vậy, các mâu thuẫn,
xung đột trong nội bộ xảy ra liên tiếp, nhân viên bỏ việc...
Để xây dựng doanh nghiệp và văn hoá doanh nghiệp bền vững, mỗi doanh nghiệp
cần xây dựng được những nguyên tắc ứng xử trong nội bộ phù hợp với văn
hoá doanh nghiệp riêng.
Thế nào là văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp
Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp là các mối quan hệ ứng xử giữa cấp trên với
cấp dưới, giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa con người với công việc, được xây
dựng trên những giá trị chung của doanh nghiệp.


Xem link download tại Blog Kết nối!

xem them
Xây dựng văn hoá hành vi ứng xử trong doanh nghiệp
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©