Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sản xuất tại công ty tnhh piaggio việt nam

Hiện tại mình đang tìm kiếm một vài luận văn về đề tài "hoản thiện công tác quản trị sản xuất" nhưng ít gặp, có tài liệu này mình tìm được trên mạng, chia sẻ với bạn nào đang có nhu cầu tìm kiếm như mình. hay bạn nào có tài liệu tương tự về nó có thể share cho mình cùng xem nhé, thanks

Hiên tại mình không upload lên được forum, mod nào đi qua thì xem lại giùm mình nhé, mình vứt tạm lên mediafire vậy:

LỜI CAM ĐOAN.........................................................................................................1
MỤC LỤC ...................................................................................................................2
DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT...................................................................5
DANH MỤC BẢNG BIỂU ..........................................................................................6
DANH MỤC HÌNH VẼ ...............................................................................................7
LỜI MỞ ĐẦU ..............................................................................................................8

1. Lý do chọn đề tài......................................................................................................................... 8
2. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn............................................................ 8
3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài ......................................................................................................... 9
4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................................. 9
5. Nội dung của luận văn................................................................................................................. 9

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT TRONG DOANH
NGHIỆP.....................................................................................................................10

1.1. Khái niệm về sản xuất và quản lý sản xuất.............................................................................. 10
1.1.1. Khái niệm về sản xuất...................................................................................................... 10
1.1.2. Khái niệm về quá trình sản xuất....................................................................................... 11
1.1.3. Phân loại sản xuất............................................................................................................ 12
1.1.4. Khái niệm quản lý sản xuất.............................................................................................. 12
1.1.5. Mục tiêu của quản trị sản xuất.......................................................................................... 13
1.1.6. Các quyết định trong quản trị sản xuất ............................................................................. 14
1.1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị sản xuất và dịch vụ hiện nay..................................... 15
1.2. Nội dung chủ yếu của quản lý sản xuất ................................................................................... 15
1.2.1. Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm................................................................................... 15
1.2.2. Thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ........................................................................ 16
1.2.3. Quản trị năng lực sản xuất của doanh nghiệp.................................................................... 18
1.2.4. Định vị doanh nghiệp....................................................................................................... 20
1.2.5. Bố trí mặt bằng sản xuất .................................................................................................. 25
1.2.6. Lập kế hoạch các nguồn lực............................................................................................. 27

Viện SĐH – ĐH Bách Khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý
3
1.2.7. Điều độ sản xuất.............................................................................................................. 29
1.2.8. Kiểm soát hệ thống sản xuất ............................................................................................ 30
Kết luận chương 1......................................................................................................................... 37

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO..............................................................................38

2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Piaggio Việt Nam ..................................................................... 38
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty..................................................... 38
2.1.2. Cơ cấu quản lý điều hành................................................................................................. 41
2.1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất – kinh doanh .............................................................................. 44
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty......................................................... 45
2.2. Phân tích công tác quản lý sản xuất......................................................................................... 48
2.2.1. Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm................................................................................... 48
2.2.2. Thiết kế sản phẩm và quy trình công nghệ........................................................................ 51
2.2.3. Quản trị năng lực sản xuất ............................................................................................... 52
2.2.4. Định vị doanh nghiệp....................................................................................................... 55
2.2.5. Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp................................................................................... 57
2.2.6. Lập kế hoạch các nguồn lực............................................................................................. 59
2.2.7. Điều độ sản xuất.............................................................................................................. 63
2.2.8. Quản lý chất lượng .......................................................................................................... 66
Kết luận chương 2......................................................................................................................... 76

Chương 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM......................................77

3.1. Định hướng phát triển của Công ty ......................................................................................... 77
3.1.1. Cơ hội và thách thức........................................................................................................ 77
3.1.2. Mục tiêu trong thời gian tới ............................................................................................. 78
3.1.3. Phương hướng hoạt động................................................................................................. 79
3.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý sản xuất ................................................................... 79
3.3. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sản xuất tại Công ty ......................................... 80
3.3.1. Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng............................................................................ 80
3.3.2. Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch sản xuất................................................................ 84
3.3.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý.............................................................................. 85

Viện SĐH – ĐH Bách Khoa Hà Nội Viện Kinh tế và Quản lý
4
3.3.4. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên ................................................................................... 89
Kết luận chương 3......................................................................................................................... 91

KẾT LUẬN................................................................................................................92
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................93
CÁC PHỤ LỤC:.........................................................................................................94

Phụ lục 1: Trích dẫn bảng câu hỏi phỏng vấn về nghiên cứu sản phẩm mới.................................... 94
Phụ lục 2: Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy Piaggio ......................................................................... 96
Phụ lục 3: Danh mục thiết bị khối sản xuất Công ty TNHH Piaggio Việt Nam............................... 97


Phần 2: Nhận thức của khách hàng về sản phẩm và thương hiệu của Công ty.
 Khách hàng đã từng biết về thương hiệu Piaggio chưa?
 Kênh thông tin để khách hàng biết đến sản phẩm.
 Các dòng sản phẩm của Piaggio mà khách hàng đã từng biết.
Phần 3: Các yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến hành vi mua của khách hàng.
 Yếu tố khách hàng quan tâm nhất khi mua xe máy tay ga.
Phần 4: Một số đánh giá của khách hàng về sản phẩm của Piaggio.
 Đánh giá về giá bán.
 Đánh giá về chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng.
 Nhận xét khác (nếu có).
Đối tượng và Phương pháp lấy mẫu: Các khách hàng được lựa chọn trên địa bàn
Hà Nội với độ tuổi từ 20 đến 45, thường lấy mẫu 100 khách hàng.
cách tiếp xúc: Phát phiếu câu hỏi và phỏng vấn qua điện thoại.
Đối với sản phẩm đang đã cung ứng trên thị trường, phương pháp dự báo được
sử dụng là phương pháp san bằng hàm mũ giản đơn:
Theo phương pháp này:
Ft = Ft-1 + α(Dt-1 - Ft-1 ) với 0< α<1
Trong đó:
Ft - Mức nhu cầu dự báo kỳ t
F t-1 - Mức nhu cầu dự báo kỳ t-1
D t-i - Mức nhu cầu thực kỳ t-i
α - Hệ số san bằng mũ
Thực chất của phương pháp dự báo này là dự báo mới bằng dự báo kỳ trước cộng
khoảng chênh lệch giữa nhu cầu thực và dự báo của kỳ đã qua có điều chỉnh phù hợp.
Hệ số α trong mô hình dự báo thể hiện mức độ ảnh hưởng của số liệu hiện tại đến
đại lượng dự báo. Hệ số α càng lớn mô hình càng nhạy bén với sự biến động của dòng
nhu cầu. Việc chọn α phải dựa trên cơ sở phân tích tính chất của dòng nhu cầu.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©