Hệ thống quản lý ký túc xá trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Phân tích thiết kế hướng đối tượng uml quản lý ký túc xá trường đại học công nghiệp Hà Nội
Mục Lục:
Bài tập lớn hệ thống quản lý ký túc xá trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội 1
I.Tuần 1: 4
1.1.Biểu đồ Use Case: 4
Hình 1: Biểu đồ Use Case 1 4
1.2.Biểu đồ lớp lĩnh vực: 6
1.3.Đặc tả một số Use case: 6
II.Tuần 2: 19
Các Biểu đồ lớp cho ca sử dụng, biểu đồ trình tự và biểu đồ trạng thái 19
2.1. DangKyOKTX Sinh viên lập phiếu đăng ký để được chấp nhận ở KTX 19
2.1.1 Kịch bản con cho ca sử dụng DangKyOKTX 20
2.1.2. Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng DangKyOKTX 21
2.1.3. Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng DangkyOKTX 22
2.2. GiaHanHD Sinh Viên muốn tiếp tục ở ký túc xá khi hết thời hạn hợp đồng cần gia hạn hợp đồng 22
2.2.1.Kịch bản chính cho ca sử dụng GiaHanHD: 22
2.2.2. Kịch bản con cho ca sử dụng GiaHanHD. 23
2.2.3.Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng GiaHanHD 24
2.2.4.Biểu đồ trạng thái cho ca sử dụng GiaHanHD 24
2.3. QuanLySinhVien: Cán bộ quản lý đăng nhập để thực hiện quản lý sinh viên: 25
2.3.1 Mô tả Kịch bản chính cho ca sử dụng QuanLySinhVien. 25
2.3.2. Kịch bản con cho ca sử dụng QuanLySinhVien. 25
2.3.2. Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng DangKyOKTX 26
2.4. ThanhToan: cuối tháng hay quý Sinh Viên phải Đăng Nhập vào hệ thống để Thanh Toán Hóa đơn của mình: 28
2.4.1.Kịch bản chính cho ca sử dụng ThanhToan: 28
2.4.2. Kịch bản con cho ca sử dụng ThanhToan: 28
2.4.3. Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng ThanhToan: 29
2.4.4. Biểu đồ trạng thái cho ca sư dụng ThanhToan 31
III.Tuần 3: 31
3.1.Biểu đồ lớp chi tiết: 31
3.2.Biểu đồ hoạt động: (Nguyễn Quang Linh) 33
IV.Tuần 4: 36
Biểu đồ thành phần + triển khai + phát sinh mã trình 36
4.1Sơ Đồ Thành Phần: 36
4.2.Biểu đồ Triển Khai: 37
4.3Phát Sinh Mã Trình: 38

Hình 3 : Biểu đồ lớp lĩnh vực (Nguyễn Hữu Trường)

1.3.Đặc tả một số Use case:
• Use Case: DangKyOKTX
• Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng đăng ký ở KTX.
• Tiền điều kiện: Không có
• Luồng sự kiện chính:
1. Trên giao diện chính người dụng chọn chức năng đăng ký ở KTX.
2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký ở KTX.
3. Người dùng nhập các thông tin cần thiết .
4. Hệ thống tiếp nhận thông tin, kiểm tra xem các thông tin có hợp lệ không.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống chấp nhận và thông báo đăng ký thành công và nhắc nhở người dùng in ra hợp đồng.
6. Người dùng chọn chức năng in hợp đồng.
7. Kết thúc Use Case.
• Luồng sự kiện rẽ nhánh:
• Luồng 1:
• 1. Tại giao diện đăng ký ở KTX, người dùng không muốn tiếp tục, chọn hủy bỏ.
• 2. Kết thúc Use Case.
• Luồng 2:
• 1. Hệ thống kiếm tra thông tin nhập vào không hợp lệ.
• 2. Hệ thống từ chối đăng ký, hiển thị thông báo.
• Luồng 3:
• 1. Hệ thống kết nối CSDL để kiểm tra thông tin, quá trình kết nối không thành công, không thực hiện được.
• 2. Hiển thị thông báo lỗi.
• Hậu điều kiện: 1 sinh viên được đăng ký vào danh sách ở KTX
• Actor: SinhVien.
• Use Case: GiaHanHD
- Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng gia hạn hợp đồng ở KTX.
- Tiền điều kiện: Không có.
- Luồng sự kiện chính:
1. Từ giao diện chính người dùng chọn chức năng gia hạn hợp đồng.
2. Hệ thống hiển thị giao diện gia hạn hợp đồng.
3. Người dùng nhập mã số sinh viên cần gia hạn hợp đồng.
4. Hệ thống tiếp nhận thông tin, kiểm tra xem thông tin mà người dùng nhập có đúng hay không.
5. Nếu mã số sinh viên mà người dùng nhập vào là hợp lệ, hệ thống hiển thị các tùy chọn để gia hạn hợp đồng như gia hạn 1 kỳ, gia hạn 1 năm.
6. Người dùng lựa chọn 1 trong các tùy chọn gia hạn hợp đồng.
7. Hệ thống chấp nhân và thông báo thành công.
8. Kết thúc Use case.
- Luồng sự kiện rẽ nhánh:
• Luồng 1:
• 1. Tại giao diện gia hạn hợp đồng, người dùng không muốn tiếp tục. Chọn hủy bỏ
• 2. Kết thúc Use case
• Luồng 2:
• 1. Hệ thống kiểm tra mã sinh viên người dùng nhập vào không có trong CSDL.
• 2. Hệ thống hiển thị thông báo.
• Luồng 3:
• 1. Hệ thống kết nối CSDL để kiểm tra thông tin, quá trình kết nối không thành công, không thực hiện được.
• 2. Hiển thị thông báo lỗi.
• Hậu điều kiện: 1 Sinh viên được gia hạn hợp đồng ở KTX.
• Actor: SinhVien.
• UseCase: DangNhap
• Tóm tắt: Use case này cho phép người dùng ( Cán bộ quản lý) đăng nhập vào hệ thống.
• Tiền điều kiện: Không có.
• Luồng sự kiện chính:
1. Tại giao diện chính, người dùng chọn chức năng đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập, yêu cầu người dùng nhập username và password.
3. Người dùng nhập username, password, chọn đồng ý đăng nhập.
4. Hệ thống tiếp nhận thông tin, kiểm tra username và password của người dùng.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống chấp nhận đăng nhập, hiển thị thông báo đăng nhập thành công.
6. Kết thúc UseCase.
• Luồng sự kiện rẽ nhánh
• Luồng 1:
• 1. Tại giao diện đăng nhập, người dùng không muốn tiếp tục, chọn hủy bỏ.
• 2. Kết thúc UseCase.
• Luồng 2:
• 1. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập không chính xác.
• 2. Hệ thống từ chối đăng nhập, hiển thị thông báo.
• Luồng 3:
• 1. Hệ thống kết nối CSDL để kiểm tra thông tin, quá trình kết nối không thành công, không thực hiện kiểm tra được.
• 2. Hiển thị thông báo lỗi.
• Hậu điều kiện: Người dùng đăng nhập vào hệ thống.
• Actor: CanBoQuanLy.
• Use case: ThuTienPhong


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©