Quản Lý Quỹ Đất Công Ích Trên Địa Bàn Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN, THƢ̣C TIỄN VỀ QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH............................ 5
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài............................. 5
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn quận................. 8
1.2.1. Đất công ích: khái niệm, mục đích sử dụng và ý nghĩa kinh tế, xã
hội ........................................................................................................... 8
1.2.2. Quản lý nhà nước về đất đai........................................................... 16
1.2.3. Quản lý nhà nước đối với quỹ đất công ích trên địa bàn cấp quận19
1.2.4. Nội dung quản lý nhà nước đối với quỹ đất công ích trên địa bàn
cấp quận.................................................................................................... 32
1.2.5. Tiêu chí đá nh giá quản lý quỹ đất công ích trên điạ bà n cấp quâṇ 37
1.2.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý quỹ đất công ích
trên địa bàn cấp quận ............................................................................... 38
1.3. Kinh nghiêṃ qu ản lý quỹ đất công ích của môṭ số đ ịa phƣơng trong
nƣớc và bài học tham khảo cho quận Long Biện......................................... 41
1.3.1. Kinh nghiêṃ của quận Cầu Giấy.................................................... 41
1.3.2. Kinh nghiêṃ của quận Ba Đình và quận Đống Đa........................ 42
1.3.3. Bài học tham khảo cho quận Long Biên......................................... 42
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................ 45
2.1. Cơ sở phƣơng pháp luận ....................................................................... 45
2.1.1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng ........................................................ 45
2.1.2. Chủ nghĩa duy vật lịch sử ............................................................... 46
2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể áp dụng trong luận văn............... 46
2.2.1 . Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu, số liệu .......................... 46
2.2.2. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học.......................................... 48
2.2.3. Phương pháp thống kê mô tả.......................................................... 48
2.2.4. Phương pháp phân tích và tổng hợp............................................... 49
2.2.5. Phương pháp so sánh...................................................................... 50
2.2.6. Phương pháp kết hợp logic với lịch sử........................................... 51
2.2.7. Các phương pháp khác ................................................................... 52
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH TRÊN
ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN GIAI ĐOẠN 2005 - 2015........................... 54
3.1. Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất của quận Long Biên ............ 54
3.2. Thƣc̣ traṇ g quản lý qu ỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên theo
một số “lát cắt” chính................................................................................... 60
3.2.1 Tổng quan về quỹ đất công ích trên điạ bà n quâṇ Long Biên......... 60
3.2.2 Sự biến đôṇ g của quỹ đất công ích qua cá c năm (thuộc giai đoạn
2005 – 2015) ............................................................................................. 61
3.2.3. Hoạt động quản lý nhà nư ớc đối với quỹ đất công ích trên địa bàn
quận Long Biên......................................................................................... 62
3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn quận
Long Biên..................................................................................................... 75
3.3.1. Những kết quả nổi bật..................................................................... 75
3.3.2. Những hạn chế lớn và nguyên nhân ............................................... 77
3.4. Những vấn đề cấp thiết đang đặt ra đối với quản lý quỹ đất công ích
trên địa bàn quận Long Biên........................................................................ 79 CHƢƠNG 4: KIẾN NGHỊ MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP VỀ
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN
LONG BIÊN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, TẦM NHÌN 2030 ......................... 80
4.1. Một số quan điểm cơ bản góp phần hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với
quỹ đất công ích trên địa bàn quận Long Biên ............................................ 80
4.2. Các nhóm giải pháp chủ yếu................................................................. 83
4.2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công ích đảm bảo khoa
học, minh bạch, với sự đồng thuận cao của nhân dân ............................. 83
4.2.2. Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, tránh tình trạng tùy tiện, gây
lãng phí nguồn lực đất công ích. .............................................................. 84
4.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng
cán bộ quản lý đất công ích đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn
phá triển mới của thành phố Hà Nội và quận Long Biên......................... 85
4.2.4. Đổi mới căn bản công tác kiểm tra, kiểm soát trong quản lý nhà
nước đối với đất công ích ......................................................................... 86
4.2.5. Giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý, sử dụng đất
công ích..................................................................................................... 88
KẾT LUẬN..................................................................................................... 89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................ 90 (1) Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý
phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tế trên địa bàn
Cơ chế , chính sách quản lý là một nội dung đặc biệt quan trọng trong
công tác quản lý quỹ đất công ích , phản ánh nhận thức , năng lƣc̣ và phƣơng
pháp của lãnh đạo, chính quyền quận trong quản lý quỹ đất công ích. Ở bất kỳ
điạ phƣơng nào, khi có cơ chế, chính sách quản lý đúng đắn, phù hợp với tình
hình thực tế của địa phƣơng thì sẽ phát huy đƣợc hiệu quả của công tác quản
lý và ngƣợc lại . Cơ chế , chính sách quản lý hiệu quả đƣợc biểu hiện ở việc
ban hành các văn bản kịp thời , khuyến khích đƣơc̣ các chủ thể và đảm bảo
tính hài hòa về mặt lợi ích giữa tập thể và cá nhân [21, tr65].
(2) Xây dựng và thực thi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công ích
Quy hoạch, kế hoạch SDĐ công ích là việc bố trí, sắp xếp đất công ích,
là hệ thống các biện pháp kinh tế - kỹ thuật, là các phƣơng án khai thác sử
dụng hợp lý, triệt để nguồn tài nguyên đất công ích để thỏa mãn nhu cầu của
con ngƣời, xã hội phục vụ tốt nhất cho chiến lƣợc và kế hoạch phát triển KT
XH của thành phố và quận.
Mục đích của quy hoạch SDĐ công ích trên địa bàn quận là cụ thể hóa
chiến lƣợc SDĐ và phát triển không gian theo quy hoạch chung đã đƣợc Chính
phủ hay cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân tích việc SDĐ hợp lý khi quyết
định xây dựng các công trình trên đất mang lại hiệu quả thiết thực trong sử dụng
và cải thiện điều kiện môi trƣờng sống trên địa bàn quận. Trên cơ sở quy hoạch
SDĐ đƣợc thành phố phê duyệt, chính quyền quận lập kế hoạch SDĐ của các
phƣờng cho các năm tiếp theo, đây là công cụ quan trọng cho các nhà quản lý
thực hiện và kiểm tra. Kế hoạch SDĐ bao gồm cả việc phân tích đánh giá kết
quả của việc SDĐ kỳ trƣớc, dự kiến thu hồi các loại đất phục vụ cho nhu cầu
phát triển đô thị, dân cƣ cũng nhƣ cụ thể hóa kế hoạch từng năm và giải pháp
thực hiện. Thực tiễn cho thấy, nếu có quy hoạch SDĐ mà không có kế hoạch

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©