CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ VÀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO NGƯỜI CÓ THẺ BẢO HIỂM Ở BHYT HÀ NỘI

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

I. MỘT VÀI NÉT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ HÀ NỘI
Bảo hiểm y tế Hà Nội được ra đời theo nghị định số 299/ NĐ - HĐBT ngày
15/ 8/1992 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) và quyết định số 2795/ QĐ
- UB ngày 12/11/1992 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Thực hiện định
hướng chiến lược trong công tác bảo vệ sức khoẻ nhân dân với mục tiêu từng bước
xã hội hoá sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đảm bảo sự công bằng
trong chăm sóc sức khoẻ cho mọi người, phù hợp với khả năng kinh tế của xã hội,
trong 6 năm qua Bảo hiểm y tế Hà Nội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chính
sách, chế độ, điều lệ Bảo hiểm y tế, thực hiện khẩu hiệu:"Mình vì mọi người, mọi
người vì mình", khắc phục khó khăn, cố gắng phấn đấu giành được những kết quả
bước đầu với 35% dân số trên địa bàn thủ đô tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với sự
phát triển của ngành y tế thủ đô, công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố
cũng đã ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong sự nghiệp chăm sóc, bảo
vệ sức khoẻ nhân dân. Người dân ngày càng hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm y
tế, số người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng đômg và quyền lợi của các bên tham
gia bảo hiểm y tế ngày càng được đảm bảo. Cơ quan Bảo hiểm y tế Hà Nội cũng đã
phát triển mạnh về đội ngũ và chất lượng công tác, đáp ứng được nhu cầu phát
triển của sự nghiệp bảo hiểm y tế. Trong quá trình phát triển, Bảo hiểm y tế Hà Nội

luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban
nhân dân Thành phố, của sở y tế Hà Nội, Bảo hiểm y tế Việt Nam và sự phối hợp
giúp đỡ của các ban, ngành Thành phố, các đoàn thể, trường học, bệnh viện, các cơ
sở y tế, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp... trên địa bàn thành phố.
Bảo hiểm y tế Hà Nội ra đời từ một cơ sở vật chất còn chật hẹp, thiếu thốn,
ban đầu mới có 37 người trong đó 22 người công tác tại trung tâm 18B Hàng Lược,
15 người công tác tại 5 chi nhánh huyện (mỗi chi nhánh 3 người). Qua sáu năm
hoạt động, số lượng người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, đối tượng tham
gia bảo hiểm y tế ngày càng phong phú, loại hình bảo hiểm y tế cũng phát triển và
các cơ sở khám chữa bệnh ngày càng mở rộng đòi hỏi đôị ngũ cán bộ công nhân
viên Bảo hiểm y tế Hà Nội phát triển cả về số lượng và nghiệp vụ chuyên môn.
Đến nay Bảo hiểm y tế Hà Nội đã có trên 230 người ( trong đó đại học và trên đại
học chiếm trên 70% ), đa phần là bác sỹ, cử nhân kinh tế, kỹ sư, cử nhân luật, trung
cấp, nhân viên vi tính...
Về hoạt động của Bảo hiểm y tế Hà Nội có 3 mảng hoạt động lớn: công tác
khai thác và phát hành thẻ bảo hiểm y tế, công tác giám định chi phí khám chữa
bệnh bảo hiểm y tế, công tác tài chính kế toán. Ba mảng hoạt động này có mối liên
hệ mật thiết với nhau và góp phần quan trọng trong quá trình hoạt động và phát
triển của Bảo hiểm y tế Hà Nội.
1. Công tác khai thác và phát hành thẻ Bảo hiểm y tế
Đây là công tác hết sức quan trọng, được xác định là khâu then chốt của đầu
vào, nó tạo điều kiện cho các hoạt động bảo hiểm y tế tiếp theo. Bảo hiểm y tế là
một loại hình bảo hiểm mang tính nhân đạo xã hội sâu sắc, nó ra đời phù hợp với
xu thế phát triển của xã hội nên được sự ủng hộ của cộng đồng, nhưng thời gian
đầu hoạt động còn mới mẻ nên sự nhận thức của quần chúng chưa cao. Do vậy
trong khâu vận động tuyên truyền để khai thác đối tượng bảo hiểm y tế gặp không
ít khó khăn. Bảo hiểm y tế Hà Nội đã chú trọng khai thác các đối tưọng thuộc diện
bắt buộc: hưu trí mất sức thông qua việc ký hợp đồng với bảo hiển xã hội Hà Nội;
các đơn vị hành chính sự nghiệp thông qua hợp đồng với cơ quan quản lý tiền
lương là sở tài chính Hà Nội; các doanh nghiệp quốc doanh thông qua hợp đồng
với chi cục thuế Hà Nội. Ngoài ra Bảo hiểm y tế Hà Nội còn trực tiếp bám sát các
địa bàn để vận động, tuyên truyền các đơn vị, cơ quan xí nghiệp tham gia bảo hiểm
y tế với nhiều hình thức tuyên truyền rộng rãi. Số lượng người tham gia bảo hiểm y
tế ngày càng đông với trên 4000 đơn vị cơ quan, xí nghiệp, trường học.
Bảo hiểm y tế Hà Nội đã thực hiện công tác xã hội hoá bảo hiểm y tế, các
đối tượng tự nguyện từng bước được mở rộng như bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh
viên,bảo hiểm y tế cho người nghèo, tổ chức thí điểm chương trình bảo hiểm y tế
cho nông dân huyện Gia Lâm để rút kinh nghiệm triển khai chương trình bảo hiểm
y tế nông dân trong những năm sau.
- Bảo hiểm y tế tự nguyện cho học sinh, sinh viên: bắt đầu từ năm học 1994-

1995, Bảo hiểm y tế Hà Nội đã tiến hành triển khai bảo hiểm y tế tự nguyện mà đối
tượng là học sinh, sinh viên. Bảo hiểm y tế Hà Nội đã triển khai mạnh mẽ cùng với
sự chỉ đạo chặt chẽ, tập trung , Bảo hiểm y tế Hà Nội đã đạt được kết quả khả
quan, số thẻ phát hành năm sau cao hơn năm trước.
-Bảo hiểm y tế cho người nghèo: Dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, Uỷ ban
nhân dân, Sở y tế, Sở lao động thương binh xã hội, Bảo hiỉem y tế Hà Nội đã triển
khai phát hành thẻ cho đối tượng người nghèo. Tính đến nay trên địa bàn thành
phố đã phát hành được 115917 thẻ. Đây là việc làm mang tính nhân đạo thực sự
giúp đỡ người cùng kiệt có hiệu quả trong cuộc sống khi đau yếu bệnh tật. Người
cùng kiệt đã được khám chữa bệnh bình đẳng tại các cơ sở khám chữa bệnh thông qua
thẻ baỏ hiểm y tế.
2. Công tác giám định-thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Công tác này cũng được xác định là khâu then chốt của đầu ra, vì vậy Bảo
hiểm y tế Hà Nội đã tập trung đầu tư tăng cường cán bộ và nâng cao nghiệp vụ
giám định bảo hiểm y tế, nâng cấp mạng vi tính quản lý từng bệnh nhân có thẻ bảo
hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, nhằm đáp
ứng yêu cầu về quản lý. Công tác giám định đã đảm bảo quyền lợi cho người có
thẻ bảo hiểm y tế, cho các cơ sở khám chữa bệnh và đảm bảo an toàn quỹ bảo hiểm
y tế.
Xuất phát từ nhận thức trên đây, Bảo hiểm y tế Hà Nội đã mở rộng mạng
lưới hợp đồng khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế ngày càng rộng lớn
và tăng cường biên chế giám định viên. Nhứng năm đầu, do tổ chức cán bộ còn
thiếu nên Bảo hiểm y tế Hà Nội mới tổ chức hợp đồng khám chữa bệnh với các cơ
sở thuộc sở y tế quản lý và một số ít cơ sở ngoài ngành, phần thanh toán đa tuyến
các bệnh viện trung ương trên địa bàn Hà Nội do Bảo hiểm y tế Việt Nam giúp đỡ.
Năm 1993, Bảo hiểm y tế Hà Nội mới ký hợp đồng khám chữa bệnh với 23 bệnh
viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực nội thành. Đến nay Bảo hiểm y
tế Hà Nội đã hợp đồng với 50 cơ sở khám chữa bệnh là các viện, bệnh viện, trung
tâm y tế của Sở y tế, Bộ y tế, Bộ quốc phòng,Bộ nội vụ và các ngành đóng trên địa
bàn Thành phố Hà Nội và ký hợp đồng thanh toán đa tuyến với bảo hiểm y tế của
60 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các cơ sở y tế đã phục vụ hàng triệu lượt người có thẻ bảo hiểm y tế khám
chữa bệnh, hàng trăm ngàn lượt người được nằm điều trị tại viện, bệnh viện do
quỹ bảo hiểm y tế Hà Nội chi trả.
3. Công tác tài chính-kế toán.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©