Đề án: Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Đề án: Phương pháp chỉ số thống kê và vận dụng phân tích biến động tổng doanh thu của khách sạn sông Nhuệ thời kỳ 1996-2000
KILOBOOKS.COM

2
Kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ lµ mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n ra ®êi vµ ph¸t triÓn
cïng víi nh÷ng b−íc th¨ng trÇm cña ngµnh du lÞch. §èi t−îng kinh doanh cña
kh¸ch s¹n lµ kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n−íc, nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y kh¸ch
s¹n ®· giµnh ®−îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong lÜnh vùc kinh doanh cña
m×nh.
Lµ mét sinh viªn kinh tÕ chuyªn ngµnh thèng kª sau khi hoµn thµnh
m«n häc “Lý thuyÕt thèng kª” em muèn vËn dông nã ®Ó ph©n tÝch biÕn ®éng
doanh thu cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi “Ph−¬ng ph¸p
chØ sè thèng kª vµ vËn dông ph©n tÝch biÕn ®éng tæng doanh thu cña kh¸ch
s¹n S«ng NhuÖ thêi kú 1996-2000” cho ®Ò ¸n m«n häc cña m×nh.
§Ò ¸n nµy gåm 2 phÇn:
PhÇn I. Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chØ sè thèng kª
PhÇn II. VËn dông ph−¬ng ph¸p chØ sè vµo ph©n tÝch biÕn ®éng tæng
doanh thu cña kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ thêi k× 1996-2000.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy NguyÔn C«ng Nhù,
thÇy ®· h−íng dÉn em tõ khi b¾t ®Çu lµm ®Ò ¸n ®Õn khi em hoµn thµnh ®Ò ¸n
nµy. Do thêi gian cã h¹n, tr×nh ®é nghiªn cøu h¹n chÕ nªn ®Ò ¸n cña em cßn
nhiÒu thiÕu sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái. Em rÊt mong nhËn ®−îc sù gãp ý cña
c¸c thÇy c« ®Ó bµi viÕt cña em ®−îc tèt h¬n.


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Khách sạn sông Nhuệ là 1 trong những khách sạn ra đời và phát triển cùng với những bước thăng trầm của ngành du lịch. đối tượng kinh doanh của khách sạn là khác
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©