Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành thủy sản Việt Nam

Chia sẻ miễn phí cho các bạn tài liệu: Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển ngành thủy sản Việt Nam
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Vò V©n Hµ - KT§T - 39Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm c¸c ch−¬ng sau:

Ch−¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn.

Ch−¬ng II :Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t− ph¸t triÓn ngµnh
Thuû S¶n ViÖt Nam giai ®o¹n 1991-2000.

Ch−¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p ®µu t− ph¸t triÓn ngµnh Thuû S¶n ViÖt
Nam.

§Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy em ®· ®−îc sù h−íng dÉn tËn t×nh cña
thÇy gi¸o Ph¹m V¨n Hïng- Gi¶ng viªn bé m«n- Tr−êng §¹i Häc Kinh TÕ
Quèc D©n.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó trong vô Tæng Hîp Kinh TÕ
Quèc D©n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ c«ng t¸c thu
thËp tµi liÖu hoµn thµnh chuyªn ®Ò .
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Chương 2 thực trạng sxkd và đầu tư phát triển ngành. Chương 3. Một số giải pháp đầu tư
Dành riêng cho anh em Ket-noi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©