Quy trình trồng nấm hồng chi (ganoderma lucidum) trên môi trường bã mía và mùn cưa hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã trung hòa huyện trảng bom tỉnh đồng nai

Tải miễn phí luận văn Xây dựng quy trình trồng nấm hồng chi (ganoderma lucidum) trên môi trường bã mía và mùn cưa hỗ trợ xóa đói giảm cùng kiệt tại xã trung hòa huyện trảng bm tỉnh đồng nai.
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................ 1
TÓM TẮT ............................................................................................................. 3
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. 4
DANH SÁCH CÁC BẢNG .................................................................................. 5
DANH SÁCH CÁC HÌNH ................................................................................... 6
DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ......................................................................... 7
CHưƠNG 1: MỞ ĐẦU ........................................................................................ 8
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................. 8
1.2 MỤC TIÊU ................................................................................................... 8
1.3 MỤC ĐÍCH ................................................................................................... 8
1.4 NỘI DUNG THỰC HIỆN ............................................................................. 9
CHưƠNG 2: TỔNG QUAN .............................................................................. 10
2.1. NẤM .......................................................................................................... 10
2.1.1 Khái quát về nấm................................................................................... 10
2.1.2 Hình thái học sợi nấm ăn ....................................................................... 11
2.1.3 Hình thái học của quả thể nấm ăn .......................................................... 11
2.1.4 Sinh trưởng và biến dưỡng của nấm ...................................................... 12
2.2 NẤM HỒNG CHI (Ganoderma lucidum) .................................................. 16
2.2.1 Phân loại................................................................................................ 16
2.2.2 Đặc điểm hình thái ................................................................................ 16
2.2.3 Đặc điểm sinh thái ................................................................................. 17
2.2.4 Thành phần dược tính nấm Hồng Chi (Ganoderma lucidum) ............... 18
2.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRưỜNG NUÔI TRỒNG
NẤM ................................................................................................................. 23
2.4 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ MÔI TRưỜNG
TRỒNG NẤM HỒNG CHI (Ganoderma lucidum). .......................................... 24
2.4.1 Tình hình ngoài nước ............................................................................ 24
2.4.2 Tình hình trong nước ............................................................................. 24
CHưƠNG III: VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .................. 26
3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU ............................................. 26
3.2 VẬT LIỆU .................................................................................................. 26
3.2.1 Giống nấm Hồng Chi............................................................................. 26
3.2.2 Nguyên liệu ........................................................................................... 26
3.2.3 Hóa chất ................................................................................................ 26
3.2.4 Thiết bị, dụng cụ.................................................................................... 26
3.3 PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................... 27
3.3.1 Thuần chủng giống nấm Hồng Chi (Ganoderma lucidum) ................... 27
3.3.2 Tạo môi trường đơn và môi trường kết hợp để trồng nấm Hồng Chi .... 28
3.3.3 Cấy giống nấm và trồng thu quả thể nấm ............................................... 30
3.3.4 Khảo sát tốc độ lan tơ của nấm Hồng Chi ............................................. 32
3.3.5 Khảo sát năng suất thu hoạch của nấm Hồng Chi ................................. 32
3.3.6 Phân tích dược tính của nấm Hồng Chi sau khi thu hái ......................... 32
3.3.7 Phương pháp xử lý số liệu ..................................................................... 36
3.3.8 Thiết lập quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân cách trồng
nấm Hồng Chi ............................................................................................... 36
CHưƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................... 37
4.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT TỐC ĐỘ LAN TƠ ................................................ 37
4.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG SUẤT NẤM HỒNG CHI ......................... 38
4.2.1 Kết quả khảo sát kích thước nấm Hồng Chi ........................................... 38
4.2.2 Kết quả khảo sát trọng lượng nấm Hồng Chi ......................................... 40
4.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT DưỢC TÍNH NẤM HỒNG CHI .......................... 42
4.3.1 Định tính alkaloid .................................................................................. 42
4.3.2 Định tính saponin .................................................................................. 43
4.3.3 Định tính triterpenoid ............................................................................ 43
4.3.4 Định tính acid hữu cơ ............................................................................ 44
4.3.5 Định lượng Polysaccharide (GPLs) ....................................................... 44
4.4 TRIỂN KHAI, HưỚNG DẪN KỸ THUẬT, HỖ TRỢ HỘ NGHÈO
TRỒNG NẤM HỒNG CHI.............................................................................. 46
CHưƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ......................................................... 47
5.1 Kết luận ....................................................................................................... 47
5.2 Đề nghị........................................................................................................ 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 49

3
Từ xưa, nấm Linh chi đã được xem là một loại thảo dược quý ở Việt Nam và
nhiều nước châu Á. Đề tài được thực hiện trên đối tượng là giống nấm Hồng
Chi, một loại Linh chi được sử dụng phổ biến hiện nay. Đề tài tận dụng nguồn
bã mía được thải ra từ nhà máy đường. Sau khi xử lý bằng nước vôi, bã mía này
được phối trộn với môi trường mùn cưa cao su truyền thống ở 21 tỉ lệ khác nhau
nhằm tìm ra được một môi trường có tỉ lệ mùn cưa: bã mía thích hợp trồng nấm
Hồng Chi (Ganoderma lucidum).
Sau quá trình thuần chủng giống nấm Hồng Chi, cấy giống và nuôi trồng
nấm này trên các môi trường nghiệm thức thí nghiệm, nấm được thu hái và được
đem đi phân tích dược tính (bao gồm định tính alkaloid, saponin, triterpenoid,
acid hữu cơ; định lượng polysaccharide) nhằm đánh giá chất lượng nấm Hồng
Chi nuôi trồng trên môi trường kết hợp mùn cưa: bã mía.
Từ kết quả về khảo sát tốc độ lan tơ, năng suất và kết quả phân tích dược
tính, nhóm tác giả đã chọn được môi trường kết hợp mùn cưa và bã mía ở tỉ lệ
55% mùn cưa: 45% bã mía là môi trường tối ưu nhất trong những môi trường
kết hợp mà đề tài đã bố trí.
Nấm Hồng Chi (Ganoderma lucidum) được trồng trên môi trường kết hợp
55% mùn cưa: 45% bã mía có đặc điểm sau:
• Tốc độ lan tơ trung bình: 1.00 cm/ngày.
• Đường kính quả thể ở 3 tuần tuổi: 13.6cm.
• Chiều dài cuống nấm: 6,5 cm.
• Độ dày quả thể: 1.4 cm.
• Lượng Polysaccharid thu được sau khi lọc, sấy khô: 0.16g chiếm 1,07 %
• Trọng lượng tươi nấm Hồng Chi thu hái là 215g.
• Cho kết quả dương tính khi định tính các chất alkaloid, triterpenoid,
saponin, acid hữu cơ.
Kết quả của đề tài cũng cho thấy Nấm Hồng Chi trồng trên các môi trường
kết hợp bã mía và mùn cưa với những tỉ lệ (100:0, 95:5; 90:10; 85:15; 80:20,
75:25; 70:30, 65:35; 60:40, 55:45; 50:50, 45:55; 40:60, 35:65; 30:70, 25:75;
20:80, 15:85; 10:90; 5:95; 0:100) đều có chứa các hợp chất alkaloid, saponin,
polysaccharide, triterpenoid, acid hữu cơ.
Sau khi khảo sát thành công quy trình trồng nấm ở quy mô phòng thí
nghiệm. Đề tài đã liên hệ và nhận được sự đồng thuận của địa phương.

Link download cho anh em:
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©