Tổng hợp đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử

Chia sẻ miễn phí cho các bạn một số đề thi HSG quốc gia môn lịch sử

Anh em tham khảo để chuẩn bị đi thi nhé

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN
-------------------------------------------
CÂU HỎI TRỌNG TÂM ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
___________________________________________________________________
I. PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1945 – 2000)
1. Trình bày những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).
2. Trình bày sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động và vai trò của Liên Hợp Quốc.
3. Trình bày những thành tựu chính của nhân dân Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70.
4. Trình bày sự thành lập và ý nghĩa của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
5. Trình bày nội dung cơ bản đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc và những thành tựu mà Trung Quốc đạt được từ 1978 – nay.
6. Trình bày sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Quan hệ Việt Nam – ASEAN, thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN.
7. Trình bày những thành tựu mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước.
8. So sánh chiến lược kinh tế hướng nội và chiến lược kinh tế hướng ngoại của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN.
9. Khái quát phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi sau Chiên tranh thế giới thứ hai, những khó khăn mà châu Phi đang đối mặt hiện nay.
10. Tại sao nói trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới? nguyên nhân?
11. Trình bày những nét lớn trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.
12. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 1960 – 1973.
13. Hãy nêu và phân tích những sự kiện dẫn tới tình trạng Chiến tranh lạnh giữa hai phe – Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
14. Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.
15. Trình bày nguồn gốc, nội dung, đặc điểm, thành tựu và tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.
16. Hãy giải thích thế nào là khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp?
17. Toàn cầu hóa là gì? Những biểu hiện của toàn cầu hóa. Vì sao nói toàn cầu hóa vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển?
* Lưu ý:
- Trên đây và dưới đây là một số câu hỏi trọng tâm, khi cần có thể bổ sung và phát triển hệ thống các câu hỏi, các vấn đề.
- Cần học theo logic thời gian, sự kiện, quá trình lịch sử, hiện tượng lịch sử nhưng quan trọng là biết cách khái quát và tổng hợp vấn đề.
- Một vấn đề nhưng có thể đặt được nhiều dạng câu hỏi và cách trả lời khác nhau vì vậy học sinh lưu ý nắm chắc và biết vận dụng kiến thức được học.


II. PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 – 1960)
1. Phân tích những chuyển biến về giai cấp trong xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.
2. Phân tích ý nghĩa các hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 1925 đối với phong trào cách mạng Việt Nam.
3. Trình bày sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng.
4. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
5. Phân tích ý nghĩa của sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
6. Trình bày nội dung Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam).
7. Phân tích tính đúng đắn, sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
8. So sánh Cương lĩnh chính trị (2-1930) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo với Luân cương chính trị (10-1930) do Trần Phú soạn thảo.
9. So sánh phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào dân chủ 1936 – 1939 trên các nội dung: quy mô, lực lượng tham gia,mục tiêu đấu tranh, hình thức đấu tranh, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm.
10. Phân tích sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng trong thời kì 1939 – 1945.
11. Công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa của Đảng từ sau Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) đã diễn ra như thế nào?
12. Phân tích thời cơ Tổng khởi nghĩa tháng Tám. Tại sao nói thời cơ của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 là thời cơ “ngàn năm có một”?
13. Tính chất, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
14. Tình hình nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tại sao nói sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 nước ta ở trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
15. Đảng và Chính phủ đã có những biện pháp gì để giải quyết những khó khăn của đất nước. Nêu kết quả và ý nghĩa.
16. Đảng và Chính phủ đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào để chống lại thù trong giặc ngoài bảo vệ chính quyền cách mạng.
17. Phân tích Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
18. Trình bày Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947, Chiến dịch Biên Giới thu – đông năm 1950.
19. Thế chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ của quân ta sau chiến thắng Biên Giới thu – đông năm 1950 đến trước Đông – Xuân 1953 – 1954 được thể hiện như thế nào?
20. Âm mưu mới của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ trong đông – xuân 1953 – 1954 là gi? Chủ trương của Đảng ta trong đông – xuân 1953 – 1954.
21. Trình bày hoàn cảnh kí kết, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ.
22. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
23. Phân tích hoàn cảnh, diễn biến chính, kết quả và ý nghĩa của Phong tròa Đồng khởi (1959 – 1960) ở miền Nam.
24. Tại sao nói: Phong trào Đồng khởi (1959 – 1960) đã chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công?

Xem thêm
Tổng hợp đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử
vài đề thi học sinh giỏi quốc gia môn địa lí + đáp án
Tổng hợp đề thi học sinh giỏi quốc gia môn sinh học
Tổng hợp đề thi học sinh giỏi quốc gia môn văn
Diễn Đàn Ket nooi >> Kết nối công dân điện tử
Đề thi + Đáp án thi học sinh giỏi Môn Lịch sử Thành phố Hà
Đề thi chọn Học sinh giỏi quốc gia hoá học năm 2011 + kèm hướng
Thưởng 170 triệu đồng cho các học sinh giỏi lịch sử
Phương pháp ôn luyện học sinh giỏi bộ môn lịch sử ở trường trung
Tài liệu Lịch sử kinh tế quốc dân
Đề tài Những biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©