Xác định di sản thừa kế theo di chúc theo quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

Luận văn tiếng Anh:Xác định di sản thừa kế theo di chúc theo quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2007
Chủ đề:Di chúc
Di sản thừa kế
Luật dân sự
Pháp luật Việt Nam
Miêu tả:134 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Luận văn xây dựng các khái niệm khoa học về di sản thừa kế, di sản thừa kế theo di chúc; xác định mối liên hệ giữa di sản với di sản thừa kế và di sản thừa kế theo di chúc. Phân tích đặc điểm của di sản thừa kế và di sản thừa kế theo di chúc. Xây dựng những căn cứ xác định di sản thừa kế theo di chúc. Xác định phạm vi của di sản thừa kế theo di chúc và di sản thừa kế theo di chúc trong mối liên hệ với di sản thừa kế theo pháp luật. Hệ thống hoá những quy định về di sản thừa kế qua các giai đoạn lịch sử (từ năm 1945 đến nay), làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về di sản thừa kế nói chung và di sản thừa kế theo di chúc nói riêng. Trình bày thực trạng giải quyết các tranh chấp về di sản thừa kế theo di chúc và kiến nghị hoàn thiện những quy định của pháp luật về di sản thừa kế theo di chúc
Luận vănThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©