Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án (qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

Luận văn tiếng Anh:Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án (qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2012
Chủ đề:Luật dân sự
Giải quyết
Chuyển nhượng
Tranh chấp
Quyền sử dụng
Đất
Đà Nẵng
Miêu tả:90 tr.
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và về giải quyết các tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật trong giải quyết các tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trình bày quan điểm và giải pháp đảm bảo áp dụng pháp luật trong giải quyết các tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Electronic Resources
Định dạng:text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©