Đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

Luận văn tiếng Anh:Đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
M U
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2014
Được tạo ra:Mon Dec 1 16:01:37 2014
Đã thay đổi:Mon Dec 1 16:01:37 2014
Miêu tả:91 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
Xuất xứ:Microsoft� Office Word 2007
Microsoft� Office Word 2007
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©