Pháp luật về sử dụng nguồn nước của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

Luận văn luật:Pháp luật về sử dụng nguồn nước của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2011
Chủ đề:Luật Quốc tế
Nguồn nước
Việt Nam
Trung quốc
Miêu tả:101 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chương 1: Tổng quan về chính sách pháp luật sử dụng nguồn nước của Trung Quốc. Chương 2: Các quy định hiện hành của pháp luật Trung Quốc về nguồn nước. Chương 3: Chính sách, pháp luật nguồn nước của Trung Quốc đối với Việt Nam
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©