Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01

Luận văn:Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học : Luận án TS. Giáo dục học : 62 14 05 01
Nhà xuất bản:ĐHGD
Ngày:2010
Chủ đề:Giáo dục đại học
Giảng viên
Đồng bằng sông Cửu Long
Đổi mới giáo dục
Miêu tả:246 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu cơ sở lí luận về những yêu cầu đối với GV, về phát triển ĐNGV trong thời kì mới, thời kì kinh tế tri thức và đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐH; đồng thời, tổng quan vấn đề nghiên cứu ở trong nước, ngoài nước, và khái quát những bài học kinh nghiệm về phát triển ĐNGV ở các nước trên thế giới. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng về ĐNGV, về hoạt động phát triển ĐNGV và về ảnh hưởng của đội ngũ đó đến tình hình GDĐH ở vùng ĐBSCL. Đề xuất hệ thống giải pháp phát triển ĐNGV của các trường ĐH ở vùng ĐBSCL nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GDĐH
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©