Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến vi sinh vật đất trồng chè

Luận văn:Ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật đến vi sinh vật đất trồng chè : Luận văn ThS. Môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2012
Chủ đề:Ô nhiễm môi trường
Ô nhiễm đất
Hóa chất bảo vệ thực vật
Vi sinh vật
Đất trồng chè
Miêu tả:77 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV), Vi sinh vật (VSV) trong đất, Tác động của hóa chất BVTV tới VSV đất và một số tính chất cơ bản của HCBVTV sử dụng trong thí nghiệm. Khái quát về tình hình sử dụng đất và sản xuất chè tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên. Nghiên cứu một số tính chất cơ bản trong đất Tân Cương, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV hóa học Actardor 100 WP tới khu hệ vi sinh vật đất, ảnh hưởng của việc sử dụng hóa chất BVTV sinh học Reasegant 3.6EC tới VSV trong đất. Đề xuất một số khuyến nghị tích cực để duy trì và bảo vệ hệ vi sinh vật đất tại vùng Tân Cương, Thái Nguyên
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©