Nghiên cứu các đặc tính sinh học và tiềm năng ứng dụng của chủng vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum SP 1901 phân lập tại rừng Quốc gia Hoàng Liên

Luận văn:Nghiên cứu các đặc tính sinh học và tiềm năng ứng dụng của chủng vi khuẩn Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum SP 1901 phân lập tại rừng Quốc gia Hoàng Liên : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 40
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày:2013
Chủ đề:Sinh học
Vi sinh vật học
Vi khuẩn
Rừng Quốc gia Hoàng Liên
Miêu tả:59 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Tuyển chọn các chủng vi khuẩn thuộc nhóm B. subtilis phân lập tại rừng Quốc gia Hoàng Liên. Sử dụng kỹ thuật phân tích trình tự đa gen để phân loại chính xác các chủng vi khuẩn nghiên cứu đến cấp độ loài và dưới loài. Tìm hiểu các đặc tính sinh học quý của chủng vi khuẩn được lựa chọn. Tách chiết, tinh sạch và đánh giá sơ bộ đặc tính các enzyme ngoại của chủng vi khuẩn nghiên cứu.
Luận văn ThS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Bảo hiểm:Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Quyền:Access limited to members
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©