Nghiên cứu nấm Phytophthora Palmivora gây bệnh thối đen quả ca cao và một số vi sinh vật đối kháng trong phòng trừ bệnh

Luận văn:Nghiên cứu nấm Phytophthora Palmivora gây bệnh thối đen quả ca cao và một số vi sinh vật đối kháng trong phòng trừ bệnh : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 01 07
Nhà xuất bản:ĐHKHTN
Ngày:2014
Miêu tả:87 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Vi sinh vật học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©