Những bài tập vật lý cơ bản, hay và khó Tập 1 Dao động và sóng cơ học

Link tải miễn phí cuốn sách giúp các bạn ôn thi đại học
Mỵ Giang Sơn

LỜI NÓI ĐẨU
Cuốn sách này bao gồm các bài tập về Dao động và Sóng thuộc chương trình lớp 12 cải cách. Cuốn sách có ba nội dung rõ rệt:

- Dao 4ộng và Sóng cơ học.

- Dao động và Sóng điện từ.

- Một sô đề thi tuyến sinh vào Đại học, Cao đẳng trong nhừng nâm gần đáy.

Mổi nội dung được chia thành ba phần:

Phần thứ nhất gồm những bài tập theo chú đề; đó là nhừng hài tập cơ bán trong chương trình vật lý lớp 12.

Phẩn thứ hai đề cập nhừng bài tập mở rộng. Nhừng bài tập trong phần này đả được chọn lọc khá cấn thận có thể coi dó là những bài tập hay và khó.

Phần thử bo là nhừng đề thi vào các trường Đại học và Cao đắng trong những năm gần đây có kèm theo lời giải đế bạn đọc tham khảo.

Các tác giá rất quí trọng thì giờ của bạn đọc. Vì vậy, chủng tui tự đề ra cho mình là chi chọn lọc một khôi lượng bài tập vừa đủ nhưng phái bao quát được nhiều hiện tượng, nhiều tình huống.

Kinh nghiệm cho thấy rãng có một số vấn đề thường bị hiểu sai hay hiểu lầmẾ Qua cuốn sách này, bạn đọc có thể tìm thấy cách hiểu đúng hơn, chính xác hơn đối với những vấn

đề đó.


Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©