Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay-Thực trạng và giải pháp

Luận văn:Cơ cấu giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay-Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 85
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2011
Chủ đề:Chủ nghĩa xã hội khoa học
Giai cấp công nhân
Việt Nam
Triết học
Miêu tả:110 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ một số vấn đề lý luận về: giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, cơ cấu xã hội, cơ cấu xã hội - giai cấp và cơ cấu GCCN. Chỉ ra những nhân tố tác động đến sự biến đổi cơ cấu GCCN Việt Nam và những vấn đề đang đặt ra ở lĩnh vực này. Phân tích thực trạng cơ cấu GCCN Việt Nam hiện nay như: GCCN theo thành phần kinh tế; theo ngành kinh tế quốc dân; theo trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; theo việc làm, tiền lương, thu nhập. Đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng cơ cấu GCCN Việt Nam hài hòa, hợp lý đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©