Xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin tại doanh nghiệp truyền thông Vĩ An

Link tải miễn phí Luận văn:Xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin tại doanh nghiệp truyền thông Vĩ An : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2009
Chủ đề:Doanh nghiệp truyền thông
Khoa học thư viện
Nguồn lực thông tin
Miêu tả:88 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học thư viện -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu nguồn lực thông tin, vai trò của nguồn lực thông tin, đặc điểm người dùng tin và nhu cầu người dùng tin tại doanh nghiệp truyền thông Vĩ An. Phân tích các yếu tố tác động và yêu cầu đối với nguồn lực thông tin tại Vĩ An trong thời gian qua: yếu tố đối nội, yếu tố bên ngoài. Khảo sát đánh giá việc xây dựng và khai thác nguồn lực thông tin tại Vĩ An, từ đó nhận xét về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế mà doanh nghiệp truyền thông Vĩ An cần khắc phục trong thời gian tới. Đề xuất các giải pháp: phát triển nguồn lực thông tin; nâng cao chất lượng hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin; xây dựng và phát triển thương hiệu của Vĩ An; phát huy yếu tố con người và cơ sở vật chất
Electronic Resources
Kiểu:Text
Định dạng:Text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©