Khảo sát nhu cầu đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành Quản lý và Kinh tế dược

Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Trang bìa phụ Trang
LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ KẾT CẤU LUẬN VĂN
ĐẶT VẤN ĐỀ.1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.3
1.1. VÀI NÉT VỀ THỰC TẾ ĐÀO TẠO VÀ sử DỤNG NHÂN Lực DƯỢC TRÊN THẾ GIỚI 3
1.1 ệ 1. Thực tế đào tạo dược sĩ trên thế giới.3
1.1.2. Sử dụng nhân lực Dược tại một số nước trên thế giới7
1.1.3ệ Nội dung chương trình đào tạo ở một số trường liên quan đến lĩnh vực quản lý và kinh tế Dược.10
1.2. THựC TẾ ĐÀO TẠO VÀ sử DỤNG NGUỒN NHÂN Lực DƯỢC TẠI VIỆT NAM14
1.2.1. Đào tạo dược sĩ tại trường đại học Dược Hà Nội.14
1.2.2. Đào tạo các môn học liên quan đến quản lý và kinh tế Dược.16
1.2.3. Sử dụng nhân lực Dược ở Việt Nam.17
13. MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN cứu CÓ LIÊN QUAN.19
1.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới19
1.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước20
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu.22
2.1. ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN cứu.22
2.2. TÓM TẮT NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIỂU NGHIÊN cứu.22
23. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu23
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu.23 2.3.2. Phương pháp chọn mẫu.
2.3.3. Kỹ thuật thu thập số liệu
2.3.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 24 24
24 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 25 3.1. MÔ TẢ NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu ĐÃ RA TRƯỜNG 25 3.2ể KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NHU CẦU VÈ DƯỢC sĩ ĐẠI HỌC TRONG CÁC LĨNH vực ĐẶC BỆT LÀ LĨNH vực QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ DƯỢC VÀ Sự ĐỊNH HƯỚNG NGHÈ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHÓA 2006 - 2011 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI. 27
• • • • #
3.2.1. Nhu cầu về dược sĩ đại học trong các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực quản lý và kinh tế Dược27
3.2.2. Hướng lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên Dược 5 hệ đại học chính quy khóa 2006 - 201131
3.2.3. Lý do lựa chọn công việc của sinh viên khóa 61, dược sĩ và mức độ gắn bó với công việc của dược sĩ.33
3Ể3. PHÂN TÍCH TÍNH THÍCH ỨNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÁC MỒN HỌC THUỘC BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ KINH TÉ DƯỢC TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 201136
3.3.1. Sự thích ứng của bản thân dược sĩ với yêu cầu công việc37
3.3.2. Mức độ đáp ứng giữa kiến thức, kỹ năng dược sĩ được trang bị sau khi học các môn học của bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược với yêu cầu thực tế của công việc sau khi ra trường40
3.3.3. Khảo sát thực trạng nội dung chương trình đào tạo của bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược.45 3.4. TỒNG HỢP MỘT SỐ Ý KIẾN ĐIỀU CHỈNH VÈ NỘI DUNG • » • CHƯƠNG TRÌNH VÀ VIỆC ĐÀO TẠO ĐINH HƯỚNG CHUYÊN 3.4.1. Một sô ý kiên điêu chỉnh vê nội dung chương trình của bộ môn 3.1.1. Lĩnh vực công tác
3.1.2. Số năm kinh nghiệm 25
26 NGÀNH QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ DƯỢC 54 Quản lý và Kinh tê Dược 54 3.4.2. Khảo sát việc đào tạo dược sĩ đại học định hướng chuyên ngành Quản lý và Kinh tế Dược.61
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN.655
4.1. VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 655
4.1.1Ế Đối tượng nghiên cứu 655
4.1.2. Cỡ mẫu655
4.1.3. Công cụ phỏng vấn 666
4.2. VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN cứu. 666
4.2.1. Thực trạng nhu cầu về dược sĩ đại học trong các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực quản lý và kinh tế Dược và sự định hướng nghề nghiệp của sinh viên khóa 2006-2011 tại trường đại học Dược Hà Nội.666
4.2.2. Tính thích ứng của nội dung chương trình các môn học thuộc bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược từ năm 2007 đến năm 2011 .688
4.2.3. Tổng hợp một số ý kiến điều chỉnh nội dung chương trình và việc đào tạo định hướng chuyên ngành Quản lý và Kinh tế Dược.741
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.777
1. KẾT LUẬN 777
2. KIẾN NGHỊ.79

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©