Nghiên cứu đánh giá biến động bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ quản lý đới bờ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phân tích và làm rõ được vai trò của các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến đổi địa hình bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định được hiện trạng và nguyên nhân biến động địa hình bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế trong các thời kỳ từ 1965 - 1989, 1989 - 1992, 1999 - 2001, 2001 - 2006 và 2006 đến nay. Bước đầu dự báo được xu thế phát triển và biến đổi địa hình, cũng như các tai biến thiên nhiên có thể phát sinh ở đới bờ biển Huế dưới ảnh hưởng của sự thay đổi mực nước đại dương. Xây dựng bản đồ biến đổi đường bờ các thời kỳ và bản đồ nguy cơ tai biến do biến đổi địa hình ở đới bờ dưới tác động của mực nước biển dâng
MO DAU
Tir lau, ddi bd bidn da trd thanh noi khai pha, cu tru dong diic cua con
ngudi. Xu the di dan tir cac vung tren dat lien ve phfa bien ngay cang nhieu va xay
ra tren quy mo toan cau. Thong ke mdi nhat cua to chirc chu* thap xanh Australia
(Green Cross Australia), nam 1999, khi dan so the gidi dat con so 6 ty, thi co
khoang 240 trieu ngudi song tap trung d cac thanh pho nam trong viing ddi bd.
Den nay, dan so the gidi udc tfnh khoang 6,7 ty, thi da co tdi 634 trieu ngudi sinh
song va khoang 2/3 cac thanh pho co dan so hon 5 trieu dan dugc xay dung a ddi
bd, trong pham vi do cao 10m so vdi muc bien. 0 Viet Nam, den nam 2005 co
khoang 41,4 trieu ngudi sinh song trong dai dat co do cao tir 10 met trd xuong
(dugc xep d vi tri thu 5 trong so 10 nudc tren the gioi) chiem ty le xap xi 53% tong
so dan ca nudc (dugc xep a vi trf thu 8 trong so 10 nudc co ty le cao nhat)...
Lgi ich dem lai tir cac hoat dong kinh te bien la het sire to ldn, la nguon thu
dang ke trong tong thu nhap quoc dan cua cac quoc gia bien. Tuy nhien, day ciing
la noi thudng xay ra nhung hien tugng cue doan nhu xoi Id - boi tu, bao lii, cat
bay, cat chay,... gay hau qua nang ne cho sir phat trien kinh te va ddi song ciia
nhan dan nhu xoi Id lam mat dat dai, lam sap do cac cong trinh ven bd, boi tu lam
lap luong tau, lut, bao va nudc dang, cac van de ve 6 nhiem. Su bien doi khi hau
dan den hien tugng muc nudc bien dang va nhirng tac dong cua no den ddi bd, nhu
tang cuong xoi Id bd, lam ngap chim va thu hep dien tich nhirng vung dat thap ven
bien,... dang trd thanh nhirng van de co tinh toan cau, dugc ca the gidi, trong do co
Viet Nam, het sue quan tam.
Dai dia hinh ven bien Thira Thien Hue phan Ion la dia hinh dong bang co do
doc chung nho, co cac dai dja hinh triing thap, tham tri dudi Om. Phfa dong cua
dong bang thudng dugc gidi han vdi bien bdi cac de cat thien nhien cao tir 5 - 8m
den vai chuc met, cac cua song deu hep va thudng bi thu lai dang ke vao mtia kho
bdi sir keo dai ciia cac doi cat bien. Day dong thdi cung la noi tap trung dan cu dong
due, cac trung tam phat trien kinh te xa hoi. co sd ha tang quan trong ciia tinh Thii'a
Thien Hue, bao gom ca thanh pho Hue ciing he thong cac di tfch lich su co gia tri ciia
quoc gia. Vdi nhirng dac trung nhu vay, ddi bd bien tinh Thira - Thien Hu6 tidm an
nhieu riii ro vdi tai bien thien nhien, nhu lu lut, xoi Id bo bien, bd song. Dac biet, trong
boi canh cua su bien doi khf hau toan cau, hien tugng dang len cua muc nuoc bidn
dang CO xu the lam gia tang xoi Id bo bien, ngap lut va ngap chim cac viing dat canh
tac, djnh cu quan trpng d ddi bd.


Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©