Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Ắ Ậ
Đề tài “ X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu
chuẩn OHSAS 18001 : 2007 p dụng tại Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai”
được tiến hành trong kho ng thời gian t th ng 03 2014 đến th ng 07 2014.
 Đề tài bao gồm c c nội dung chính sau:
Chư ng 1: Mở đầu - giới thiệu nội dung, phư ng ph p và mục tiêu nghiên cứu đề
tài.
Chư ng 2: - Nêu lên tổng quan về tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007
Chư ng 3:
- Tổng quan về Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai
- Đ nh gi tình hình An toàn vệ sinh lao động tại Công ty và kh năng p dụng
hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS
18001:2007 cho Công ty.
Chư ng 4: X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu
chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho Công ty với c c bước c b n sau:
- X c định phạm vi của hệ thống, thành lập ban OH&S
- X y dựng chính s ch OHSAS phù hợp với tình hình của Công ty
- Nhận diện 155 mối nguy, tại 14 khu vực có liên quan đến vấn đề an toàn và sức
khỏe nghề nghiệp của công nh n t tất c c c hoạt động s n xuất của Công ty, trong
đó có 34 mối nguy cần ph i kiểm so t ngay.
- Đề tài đã x y dựng được hệ thống tài liệu qu n lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn
OHSAS 18001: 2007 gồm 15 thủ tục, 22 hướng dẫn công việc.
Chư ng 5: - Đ nh gi kh năng p dụng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe
nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào công ty.
Chư ng 1
Ở Ầ
. ặt vấ đề
Việt Nam đang trên đà ph t triển và hội nhập quốc tế, nền kinh tế ph t triển theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự hỗ trợ của c c phư ng tiện m y móc, công
nghệ tiên tiến nhưng con người vẫn là thành phần quan trọng đóng góp vào sự ph t
triển ấy. Tuy nhiên, vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người lao động t
trước tới nay vẫn chưa được quan t m đ ng mức. Đó là lý do tình trạng tai nạn lao
động và bệnh nghề nghiệp vẫn đang x y ra và có xu hướng gia tăng trong thời gian
gần đ y g y thiệt hại cho doanh nghiệp và c toàn xã hội.
“Ph ng bệnh h n chữa bệnh” – Ở c c nước có nền công nghiệp ph t triển sớm
h n nước ta vấn đề b o vệ, chăm lo sức khỏe cho người lao động sớm được quan t m,
và tiêu chuẩn OHSAS 18000 là tiêu chuẩn được đưa ra nhằm mục tiêu qu n lý an toàn
– sức khỏe nghề nghiệp một c ch hệ thống và hiệu qu . OHSAS 18000 gi p doanh
nghiệp ph ng ng a, kiểm so t được vấn đề an toàn nhằm gi m nhẹ, ngăn chặn những
tổn thất do tai nạn g y ra và h n thế nữa hệ thống này c ng sẽ mang lại cho doanh
nghiệp một hình nh tốt h n, năng suất lao động cao h n vì công nh n được làm trong
một môi trường tốt, môi trường an toàn.
Trong những năm gần đ y, ở Việt Nam đã có rất nhiều công ty, tổ chức p dụng
hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS
18001:2007. Hệ thống này đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, xã hội
và quan trọng h n là đ m b o được an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động
Thực tế cho thấy lao động là một trong những nh n tố quyết định sự thành công
của doanh nghiệp. Dưới bất kì loại hình doanh nghiệp nào thì sức khỏe người lao động
đều tồn tại và đi liền với thành qu của doanh nghiệp. Vì vậy, em chọn đề tài “ ây
dự ệ t ố quả lý to v sức ỏe ề ệp t eo t u c uẩ
18001:2007 tại ô ty cổ p ầ c ế b ế ỗ ức o ” làm hướng đi mới

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©