Giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
DANH MỤC BẢNG BIỂU ...............................................................................................................................9
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................................................1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:............................................................................................................................................. 1
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:....................................................................................................................... 1
3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI:................................................................................................. 2
4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC......................................................................................................................................... 2
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ....................................................................................................................................... 2
6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................................................................................................................... 2
7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................................................................................. 3
7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:.................................................................................................... 3
7.2.Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn .................................................................................................... 3
7.3.Phương pháp thống kê toán học .................................................................................................................. 4
CHƯƠNG 1: .................................................................................................................................................5
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TIỂU
HỌC .............................................................................................................................................................5
1.1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ....................................................................................................................... 5
1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM ................................................................................. 6
1.2.1. Khái niệm xâm hại tình dục trẻ em .......................................................................................................... 6
1.2.2. Các hình thức xâm hại tình dục trẻ em .................................................................................................... 8
1.2.3. Thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em........................................................................................................... 9
1.2.4. Hậu quả của các hành vi xâm hại đối với trẻ em..................................................................................... 9
1.2.5. Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục................................................................................................. 10
1.3. ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ NGUY CƠ HSTH TRỞ THÀNH ĐỐI TƯỢNG BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC................ 13
1.4. GIÁO DỤC KĨ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC......................................................... 15
1.4.1. Khái niệm giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh Tiểu học .............................. 15
1.4.2. Mục đích giáo dục kỹ năng phòng chống bị xâm hại tình dục cho HSTH ............................................ 16
1.4.3. Nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống bị xâm hại tình dục cho HSTH............................................. 16
1.4.3.1. Kỹ năng phòng tránh xâm hại được thể hiện ở một số kỹ năng cụ thể như:...........................................................16
1.4.3.2: Kỹ năng xử trí khi bị xâm hại tình dục ..................................................................................................................17
1.4.3.3: Nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho HSTH .................................................................17
1.4.4. Con đường giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho HSTH .................................................................18
1.5. Ý NGHĨA CỦA VIỆC GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HSTH ................................................. 19
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ........................................................................................................................................ 20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH Ở MỘT
SỐ..............................................................................................................................................................22
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ NỘI .......................................................................................................................22
2.1. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU .................................................................................................................................... 22
2.1.1. Đôi nét về địa bàn nghiên cứu................................................................................................................ 22
BẢNG 2.1. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC KHẢO SÁT.......................................................................22
BẢNG 2.2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA BGH, TỔNG PHỤ TRÁCH, GV CÁC TRƯỜNG KHẢO SÁT. ..............22
BẢNG 2.3. THÂM NIÊN CÔNG TÁC CỦA BGH, TỔNG PHỤ TRÁCH, GV CÁC TRƯỜNG KHẢO SÁT. .................23
2.1.2. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG............................................................................. 24
2.1.2.1. Mục đích khảo sát .............................................................................................................................. 24
2.1.2.2. Nội dung khảo sát .............................................................................................................................. 24
2.1.2.3. Nhiệm vụ khảo sát ............................................................................................................................... 25
2.1.2.4. Phương pháp khảo sát......................................................................................................................... 25
2.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC
SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC, TP. HÀ NỘI. ........................................................................................................ 25
2.2.1. Thực trạng nhận thức của BGH, TỔNG PHỤ TRÁCH, GVTH về kỹ năng phòng chống xâm hại tình
dục với cho học sinh ở một số trường Tiểu học, Tp. Hà Nội........................................................................... 25
2.2.1.1. Nhận thức của BGH, TỔNG PHỤ TRÁCH, GVTH về sự cần thiết của kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục
cho học sinh Tiểu học .........................................................................................................................................................25
BẢNG 2.4. SỰ CẦN THIẾT CỦA KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HSTH ..........................25
2.2.1.2. Nhận thức của BGH, TỔNG PHỤ TRÁCH, GV về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành kỹ năng phòng
chống xâm hại tình dục cho HSTH .....................................................................................................................................26
BẢNG 2.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC
CHO HSTH..................................................................................................................................................26
2.2.2. Thực trạng thực hiện các nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh ở
một số trường Tiểu học, Tp. Hà Nội ................................................................................................................ 27
2.2.3. Thực trạng sử dụng các biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh
Tiểu học ở một số trường Tiểu học, Tp. Hà Nội ............................................................................................... 29
BẢNG 2.7. THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI
TÌNH DỤC CỦA CÁC TRƯỜNG HIỆN NAY. ...................................................................................................30
2.2.4. Thực trạng về hình thức giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho HSTH. .................... 34
BẢNG 2.8. CÁC HÌNH THỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HSTH . ...........34
2.2.5. Những khó khăn trong quá trình giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho HSTH của
BGH, TỔNG PHỤ TRÁCH và GV các trường Tiểu học, Tp. Hà Nội .............................................................. 35
BẢNG 2.9. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH
DỤC CHO HSTH. .........................................................................................................................................35
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 ........................................................................................................................................ 39
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG .................................................................40
PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC..................................................................40
3.1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BIỆN PHÁP.................................................................................................................... 40
3.1.1. Nguyên tắc tính mục đích:...................................................................................................................... 40
3.1.2. Nguyên tắc kế thừa................................................................................................................................. 40
3.1.3. Nguyên tắc khả thi.................................................................................................................................. 40 3.1.4. Nguyên tắc kết hợp giữa gia đình- nhà trường- xã hội........................................................................... 40
3.1.5. Nguyên tắc cá thể hoá ............................................................................................................................ 40
3.2. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HSTH ......................................... 41
3.2.1. Biện pháp 1: Sử dụng tình huống: Tận dụng những tình huống nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày;
hay tạo tình huống hấp dẫn mang tính có vấn đề để tổ chức giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình
dục cho HSTH.................................................................................................................................................. 41
3.2.2. Biện pháp 2: Sử dụng trò chơi: học tập hay đóng vai để HSTH thực hành các kỹ năng phòng chống
xâm hại tình dục............................................................................................................................................... 42
3.2.3. Biện pháp 3: Tạo môi trường hoạt động tích cực................................................................................... 44
3.2.4. Biện pháp 4: Tạo cơ hội để HSTH được tương tác, được trải nghiệm: tạo cơ hội để HSTH được thực
hành, luyện tập, tương tác với người lớn, với bạn ở mọi lúc mọi nơi............................................................... 47
3.2.5. Biện pháp 5: Khuyến khích HSTH nhận xét, đánh giá bạn và tự đánh giá bản thân.............................. 47
3.2.6. Biện pháp 6: Bồi dưỡng lý luận và phương pháp dạy kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho
GVTH............................................................................................................................................................... 49
3.2.7. Biện pháp 7: Thống nhất nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và chuẩn đánh giá
kỹ năng này cho HSTH trong trường Tiểu học ................................................................................................ 50
3.2.8. Biện pháp 8: Xây dựng và đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho HSTH
một cách toàn diện hơn theo hướng tích hợp với các hoạt động dạy, hoạt động vui chơi và các hoạt động
khác.................................................................................................................................................................. 51
3.2.9. Biện pháp 9: Nâng cao nhận thức của GV, phụ huynh về sự cần thiết của kỹ năng phòng chống xâm
hại tình dục cho HSTH .................................................................................................................................... 52
3.2.10. Biện pháp 10: Phối hợp nhà trường và gia đình trong việc giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại
tình dục cho HSTH........................................................................................................................................... 53
3.3. KHẢO SÁT TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT................................................................. 54
3.3.1. Quy ước tính hiệu quả của các biện pháp .............................................................................................. 54
3.3.2. Kết quả khảo sát tính hiệu quả của các biện pháp ................................................................................. 55
BẢNG 3.1. ĐIỂM TRUNG BÌNH MỨC ĐỘ CẦN THIẾT CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT. ...................................55
BẢNG 3.2. ĐIỂM TRUNG BÌNH MỨC ĐỘ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT. .......................................56
BẢNG 3.3. SỰ KHÁC BIỆT Ý NGHĨA VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA ................................................58
CÁC BIỆN PHÁP...........................................................................................................................................58
3.4. TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO HSTH................ 59
3.4.1. Mục đích thử nghiệm.............................................................................................................................. 60
3.4.2. Nội dung thử nghiệm.............................................................................................................................. 60
3.4.3. Nhiệm vụ thử nghiệm ............................................................................................................................. 60
3.4.4. Tổ chức thử nghiệm................................................................................................................................ 60
3.4.4.1. Mẫu thử nghiệm .....................................................................................................................................................60
3.4.4.2. Thời gian thực hiện ................................................................................................................................................61
3.4.4.3. Tiêu chí đánh giá....................................................................................................................................................61
3.4.4.4. Tập huấn giáo viên .................................................................................................................................................62
3.4.4.5. Tiến hành thử nghiệm.............................................................................................................................................62
3.4.5. Kết quả thử nghiệm ................................................................................................................................ 63
3.4.5.1. Đánh giá mức độ nhận thức kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục của nhóm thực nghiệm trước và sau thử
nghiệm ................................................................................................................................................................................63
BẢNG 3.4. MỨC ĐỘ NHẬN THỨC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤCCỦA NHÓM THỰC NGHIỆM
TRƯỚC VÀ SAU THỬ NGHIỆM. ..................................................................................................................63 BIỂU ĐỒ 3.1. MỨC ĐỘ NHẬN THỨC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤCCỦA NHÓM THỰC
NGHIỆM TRƯỚC VÀ SAU THỬ NGHIỆM. ....................................................................................................64
BẢNG 3.5. MỨC ĐỘ NHẬN THỨC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤCCỦA NHÓM THỰC NGHIỆM
VÀ NHÓM ĐỐI CHỨNG TRƯỚC THỬ NGHIỆM. ..........................................................................................65
BIỂU ĐỒ 3.2. MỨC ĐỘ NHẬN THỨC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CỦA NHÓM THỰC
NGHIỆM VÀ NHÓM ĐỐI CHỨNG TRƯỚC THỬ NGHIỆM. ............................................................................65
3.4.5.3. So sánh mức độ nhận thức kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng
sau thử nghiệm....................................................................................................................................................................66
BIỂU ĐỒ 3.3. MỨC ĐỘ NHẬN THỨC KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤCCỦA NHÓM THỰC
NGHIỆM VÀ NHÓM ĐỐI CHỨNG SAU THỬ NGHIỆM. .................................................................................67
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3......................................................................................................................................... 67
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................................................................69
1. KẾT LUẬN ........................................................................................................................................................ 69
2. KIẾN NGHỊ........................................................................................................................................................ 71
2.1. Đối với Bộ Giáo dụcvà Đào tạo................................................................................................................ 71
2.2. Đối với BGH và GV các trường Tiểu học ................................................................................................. 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................................................73
TIẾNG VIỆT .......................................................................................................................................................... 73
PHỤ LỤC ......................................................................................................................................................1
PHỤ LỤC 1. PHIẾU QUAN SÁT CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC CỦA GVTH. ................................................................ 1
PHỤ LỤC 2. DÀNH CHO BGH VÀ GVTH................................................................................................................ 2
PHỤ LỤC 3. PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH CHO BGH VÀ GVTH ................................................................................ 6
PHỤ LỤC 4. DÀNH CHO BGH, GVTH. ................................................................................................................... 7
PHỤ LỤC 5. PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH CHO HS. ............................................................................................... 12
Biểu đồ 3.3. Mức độ nhận thức kỹ năng phòng chống xâm hại tình dụccủa
nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng sau thử nghiệm.
Không thực hiện bất kì một tác động sư phạm nào, nhóm đối chứng được giáo
dục một cách bình thường với những hoạt động bình thường trong chương trình
giáo dục. Còn nhóm thực nghiệm được tác động với các biện pháp như đã trình
bày ở trên. Kết quả cho thấy cùng sau một thời gian như nhau kết quả ở hầu hết
các nội dung nhận thức của HSTH ở nhóm thực nghiệm đều tăng lên rõ rệt. Cũng
có sự tăng lên mức độ nhận thức của HSTH nhóm đối chứng ở các nội dung nhưng
mức tăng này chưa đáng kể và mang tính ngẫu nhiên.
TIỂU KẾT CHƢƠNG 3
1. Xuất phát từ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và một số nguyên tắc: tính mục
đích, tính kế thừa, tính khả thi, kết hợp giữa gia đình – nhà trường – xã hội, nguyên
tắc cá thể hóa. tui đề xuất các biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại
tình dục cho HSTH như: Sử dụng tình huống; Sử dụng các trò chơi học tập hoặc
đóng vai; Tạo môi trường hoạt động tích cực; Tạo cơ hội để HSTH được tương tác,
được trải nghiệm; Khuyến khích HSTH nhận xét, đánh giá bạn và tự đánh giá bản
thân; Bồi dưỡng lý luận và phương pháp dạy kỹ năng phòng chống xâm hại tình
dục cho GVTH; Thống nhất nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại tình


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©