Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng của hoa cúc Đài loan tại phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU..................................................................3
2.1. Cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận của đề tài ......................................... 3
2.1.1. Cơ sở thực tiễn.............................................................................. 3
2.1.2. Cơ sở lý luận................................................................................. 4
2.2. Giới thiệu chung về cây hoa cúc ........................................................ 10
2.3. Nguồn gốc, lịch sử phát triển cây hoa cúc.......................................... 11
2.4. Tóm tắt một số đặc điểm thực vật học chính của cây hoa cúc ........... 12
2.4.1. Rễ ............................................................................................... 12
2.4.2. Thân ........................................................................................... 13
2.4.3. Lá ............................................................................................... 13
2.4.4. Hoa, quả ..................................................................................... 13
2.5. Yêu cầu nhiệt độ, ánh sáng, ẩm độ và dinh dưỡng cho cây hoa cúc ... 14
2.5.1. Nhiệt độ ...................................................................................... 14
2.5.2. Ánh sáng..................................................................................... 15
2.5.3. Ẩm độ......................................................................................... 16
2.5.4. Đất đai ........................................................................................ 16
2.5.5. Yêu cầu về dinh dưỡng của cây hoa cúc ..................................... 16
2.6. Tình hình sản xuất, phát triển hoa cúc trên thế giới và Việt Nam....... 17
2.6.1. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc trên thế giới ................. 17
2.6.2. Tình hình sản xuất và phát triển hoa cúc ở Việt Nam.................. 18
2.7. Tình hình nghiên cứu cây hoa cúc trên thế giới và ở Việt Nam.......... 21
2.7.1. Tình hình nghiên cứu cây hoa cúc trên thế giới.......................... 21
2.7.2. Tình hình nghiên cứu cây hoa cúc ở Việt Nam ........................... 23
Chƣơng 2: VẬT LIỆU NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..........28
3.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu......................................... 28
3.1.1. Đối tượng, vật liệu nghiên cứu.................................................... 28
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 28
3.1.2. Địa điểm nghiên cứu................................................................... 28
3.1.3 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 7/2010 đến tháng 2 năm 2011..... 28
3.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu ............................................... 28
3.2.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển hoa cúc
Đài loan................................................................................................ 28
3.2.2. Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển hoa cúc
Đài loan................................................................................................ 29
3.2.3. Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến sinh trưởng và phát
triển hoa cúc Đài loan........................................................................... 30
3.3. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi ...................................................... 31
3.3.1. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng .................................................. 33
3.3.2 Phân tích và xử lý số liệu............................................................. 33
Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ...............................34
4.1. Thí Nghiệm mật độ trồng................................................................... 34
4.1.1 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tỷ lệ sống của hoa cúc Đài Loan ... 34
4.1.2 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển hoa cúc
Đài Loan............................................................................................... 34
4.1.3 Ảnh hưởng mật độ trồng đến chiều cao hoa cúc Đài Loan ........... 36
4.1.4. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến động thái ra lá của hoa cúc Đài Loan 38
4.1.5. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất, chất lượng của hoa
cúc Đài Loan ........................................................................................ 40
4.1.6. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu bệnh hại của hoa
cúc Đài Loan ........................................................................................ 43
4.1.7. Sơ bộ hạch toán thu chi khi áp dụng biện pháp kỹ thuật mật độ
trồng khác nhau cho hoa cúc Đài Loan ................................................. 45
4.2. Thí nghiệm phân bón lá ..................................................................... 46
4.2.1 Ảnh hưởng của phân bón lá đến tỷ lệ sống của hoa cúc Đài Loan 46
4.2.2 Ảnh hưởng của phân bón qua lá đến các giai đoạn sinh trưởng phát
triển của hoa cúc Đài Loan ................................................................... 47
4.2.3. Ảnh hưởng của phân bón qua lá đến động thái tăng trưởng chiều
cao của hoa cúc Đài Loan.................................................................... 50
4.2.4. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến động thái ra lá của hoa
cúc Đài Loan ........................................................................................ 53
4.2.5. Ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến năng suất, chất lượng của
hoa cúc Đài Loan.................................................................................. 55
4.2.6. Ảnh hưởng của phân bón lá đến tình hình sâu, bệnh hại của hoa
cúc Đài Loan ........................................................................................ 60
4.2.7 Sơ bộ hạch toán thu chi khi sử dụng phân bón lá cho hoa cúc Đài Loan.... 62 4.3 Thí nghiệm chất kích thích sinh trưởng .............................................. 63
4.3.1 Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tỷ lệ sống của hoa
cúc Đài Loan ........................................................................................ 63
4.3.2 Ảnh hưởng của kích thích sinh trưởng đến các giai đoạn sinh
trưởng phát triển của hoa cúc Đài Loan ................................................ 64
4.3.3 Ảnh hưởng của kích thích sinh trưởng đến động thái tăng trưởng
chiều cao của hoa cúc Đài Loan........................................................... 65
4.3.4 Ảnh hưởng của các loại chất kích thích sinh trưởng đến động thái
ra lá của hoa cúc Đài Loan .................................................................. 68
4.3.5. Ảnh hưởng của các loại chất kích thích sinh trưởng đến năng suất,
chất lượng của hoa cúc Đài Loan......................................................... 70
4.3.6. Ảnh hưởng của các loại chất kích thích sinh trưởng đến tình hình
sâu bệnh hại của hoa cúc Đài Loan...................................................... 74
4.3.7. Sơ bộ hạch toán thu chi khi sử dụng chất kích thích sinh trưởng
cho hoa cúc Đài Loan .......................................................................... 77
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..................................................................................78
5.1. Kết luận ............................................................................................. 78
5.2. Đề nghị.............................................................................................. 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................79 1. Tính cấp thiết của đề tài
Hoa là một sản phẩm đặc biệt vừa mang giá trị tinh thần vừa mang giá
trị kinh tế. Đã từ lâu, hoa đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người.
Xã hội càng phát triển nhu cầu về hoa càng tăng. Ngày nay hầu hết người dân
trên thế giới đều biết đến hoa và sử dụng hoa. Giá trị sản lượng hoa trên toàn
thế giới tính đến năm 1999 đạt gần 40 tỷ USD. Ở một số nước như: Hà Lan,
Mỹ, Trung Quốc.... ngành kinh doanh hoa được coi là một trong những ngành
quan trọng góp phần đáng kể cho ngân sách Quốc gia. (Theo Nguyễn Mạnh
Khải, Nguyễn Quang Thạch (1999) [11]).
Việt Nam có truyền thống sản xuất hoa từ lâu đời. Với khí hậu đa dạng,
đất đai màu mỡ, phần đông dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp nên rất
thuận lợi cho nghề trồng hoa phát triển, thực tế những năm gần đây diện tích
và sản lượng hoa ở Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng, đã có nhiều nước đến
đặt hàng mua hoa của Việt Nam. Song do chưa được đầu tư đúng mức nên
năng suất hoa ở Việt Nam còn thấp, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng nhu
cầu tiêu dùng hoa cao cấp trong nước và xuất khẩu.
Trong các loại hoa của Việt Nam, hoa cúc giữ vai trò quan trọng. Diện
tích hoa cúc luôn chiếm tỷ trọng từ 15- 20 % trong cơ cấu chủng loại hoa.
Hoa cúc có ưu điểm là dễ trồng, dễ nhân giống, hoa bền, màu sắc đa dạng, có
thể trồng nhiều thời vụ trong năm rất thuận tiện cho việc đầu tư chăm sóc, có
thể trồng với quy mô lớn phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. (Theo
Nguyễn Thị Kim Lý 2001 [16]).
Trong những năm qua, trước yêu cầu mở rộng sản xuất và thị hiếu của
người tiêu dùng, Việt Nam đã nhập nội và tuyển chọn được nhiều giống cúc
mới có triển vọng, thay thế dần những giống cúc kém chất lượng trước đây.
Bên cạnh đó, các nghiên cứu về kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, các
nghiên cứu về ảnh hưởng của yếu tố ngoại cảnh đến thời gian sinh trưởng,

Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©