Cơ hội và thách thức của Việt Nam trước xu thế toàn cầu hóa

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Trang
Lời mở đầu........................................................................................................2
Nội dung............................................................................................................3
1 . Một số vấn đề lí luận và khái niệm về toàn cầu hoá, khu vực hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.. .3
1.1. Khái niệm về toàn cầu hoá kinh tế .................................................................................................3
1.2. Khái niệm khu vực hoá........................................................................................................................4
1.3. Khái niệm về hội nhập kinh tế.........................................................................................................5
2 . tính hai mặt của toàn cầu hoá kinh tế...................................................................................................6
2.1. Những tác động tích cực....................................................................................................................6
2.2. Những tác động tiêu cực.......................................................................................................................7
2.3. Tác động kinh tế của toàn cầu hóa vào hội nhập.............................................................................8
2.4. Tác động đối với chính trị xã hội.....................................................................................................10
2.5. Tác động của toàn cầu hoá kinh tế đối với các vấn đề kinh tế....................................................11
3. Cơ hội và thách thức cần vợt qua của Việt Nam trớc xu thế toàn cầu hoá............................................12
4. những gải pháp cần thực hiện trong quá trình hội nhập........................................................................16
Kết luận...........................................................................................................19
Tài liệu tham khảo.........................................................................................19
........................................................................................................................19
Hà nội ngày: 26/12/2004 Trang: 1

Website: Xem link download tại Blog Kết nối! Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368
Lời mở đầu
Vào những thập niên của thế kỷ XX, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh
tế quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự gia tăng mạnh mẽ đó đòi hỏi các
quốc gia phải có chiến lợc hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới và khu
vực. Trong bối cảnh này, không thể phát triển nếu nh không mở cửa hội nhập.
Tuy vậy, hội nhập một mặt sẽ đón nhận đợc những cơ hội cho phát triển, Song
mặt khác, cũng phải đối với hàng loạt những thách thức do chính xu thế toàn
cầu hoá đặt ra. Vì vậy, trong đại hội đảng IX của đảng ta đã nêu rõ: toàn cầu
hoá là xu thế khách quan, lôi cuốn các nớc, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, vừa
thúc đẩy hợp tác, sức ép cạnh tranh và tính tuỳ từng trường hợp lẫn nhau giữa các nền kinh
tế và Đảng ta đã khẳng định: chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực
theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo
đảm độc lập tự chủ và định hớng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an
ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trờng ( văn kiện đại
hội đải biểu toàn quốc lần thứ IX, tr 157,120 NXB chính trị quốc gia).
Đã có rất nhiều bài tiểu luận, tài liệu nghiên cứu về vấn đề này. Tuy nhiên,
đây là vấn đề mang tính thời đại và còn trong quá trình diễn biến nên bài tiểu
luận của em không tránh khỏi những thiếu sót sai lầm. Em rất mong có sự đóng
góp của thầy giáo để bài tiểu luận của em hoàn thiện hơn ;
Hà nội ngày: 26/12/2004 Trang: 2
Website: Xem link download tại Blog Kết nối! Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368
Nội dung
1 . Một số vấn đề lí luận và khái niệm về toàn cầu hoá,
khu vực hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
1.1. Khái niệm về toàn cầu hoá kinh tế
Thuật ngữ toàn cầu hoá ( tiếng anh viết là globalization) xuất hiện đầu tiên
trong từ điển của Anh vào năm 1961 và đợc sử dụng phổ biến từ khoảng cuối
thập niên 1980 trở lại đây để diễn đạt một nhận thức mới của loài ngời về một
hiện tợng, một quá trình trong quan hệ quốc tế hiện đại, Tuy đến nay, hiên tợng
này không còn mới mẻ gì, nhng để hiểu đúng và đầy đủ về nó thì cần xem
xét nó trên nhiều phơng diện. Điều cần thấy là do thực tế vận động của toàn cầu
hoá cùng với những hệ quả của nó đã đa lại những cách lý giải và thái độ không
giống nhau về xu thế này. Nó xuất phát từ lý do chủ yếu là sự khác biệt về lợi
ích và nhận thức. Nhng chung quy lại thì toàn cầu hoá có thể đợc hiểu theo hai
nghĩa nh sau:
Theo quan niệm rộng: Các định nghĩa loại này xác định toàn cầu hoá nh là
một hiện tợng hay một quá trình trong quan hệ quốc tế làm tăng sự tuỳ thuộc
lẫn nhau của đời sống xã hội (từ kinh tế, chính trị, an ninh, văn hoá đến môi tr-
ờng ...) giữa các quốc gia. Tiến sỹ janart scholte đa ra một định nghĩa rất tổng

quát và rộng lớn về khái niệm toàn cầu hoá khi cho rằng: toàn cầu hoá là một
quan niệm có nhiều mặt vì nó bao quát cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị và
các hậu quả của sự phân phối. Cũng theo tinh thần đó, các học giả GS.TS Dơng
phú hiệp và học giả Lê Hữu Nghĩa đa ra một định nghĩa cụ thể hơn: toàn cầu
hoá xét về bản chất là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, sự ảnh h-
ởng, tác động lẫn nhau của tất cả các khu vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội
của các quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới.
Vậy những quan niệm nh quốc tế hoá là xu thế trớc đó của toàn cầu hoá.
Và nó là một quá trình nên nó khác với các vấn đề toàn cầu. Nh vậy thì các
quốc gia dù ở mức độ này hay mức độ khác trên thế giới đều tuỳ từng trường hợp lẫn
Hà nội ngày: 26/12/2004 Trang: 3
Website: Xem link download tại Blog Kết nối! Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368
nhau, có quan hệ qua lại với nhau. Nếu không các quốc gia này sẽ rơi vào lạc
hậu.
Theo quan niệm hẹp, Toàn cầu hoá là một xu hớng bao gồm nhiều phơng
diện kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... Trong các mặt đó thì toàn cầu hoá kinh
tế vừa là trung tâm, vừa là cơ sở và cũng là động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©