nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng huyện định

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Danh mục hình vẽ.......................................................................................................................viii
PHẦN MỞ ĐẦU...........................................................................................................................1
1. Đặt vấn đề.................................................................................................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................. 2
2.1.Mục tiêu chung.................................................................................... 2
2.2. Mục tiêu cụ thể................................................................................... 2
3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài .................................................. 2
3.1. Ý nghĩa khoa học ............................................................................... 2
3.2. Ý nghĩa thực tiễn................................................................................ 2
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.....................................................3
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài ...................................................................... 3
1.1.1. Một số khái niệm liên quan............................................................. 3
1.1.2. Cơ sở khoa học................................................................................ 5
1.1.2.1. Khái niệm rừng và các công trình nghiên cứu ảnh hƣởng của rừng.. 5
1.1.2.2. Khái niệm về xói mòn và các tác hại của xói mòn đất ............ 9
1.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc và trên thế giới ............................... 14
1.2.1. Ở trên thế giới ............................................................................... 14
1.2.1.1. Thành quả nghiên cứu............................................................ 14
1.2.1.2. Tồn tại nghiên cứu ................................................................. 27
1.2.2. Ở Việt Nam ................................................................................... 27
1.2.2.1. Thành quả nghiên cứu............................................................ 27
1.2.2.2. Tồn tại nghiên cứu ................................................................. 33
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....34
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu........................................................................... 34
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu........................................................ 34
tại gồm hai loại: một loại là những khe hổng (1,6 < PF < 2,7), thời gian giữa
nƣớc của những khe hổng loại này tƣơng đối dài, một loại khác là những khe
hổng ( 0 < PF < 1,6), thời gian giữa nƣớc trong những khe hổng này tƣơng
đối ngắn; (3) – Nƣớc trọng lực trong những khe hổng lớn (PF = 0), có thể vận
động hƣớng xuống sâu dƣới tác dụng của trọng lực, chúng cung có thể phát
sinh vận động theo mặt phẳng ngang ra xung quanh. Đƣờng nƣớc đi xuống
dƣới sâu chủ yếu là các lỗ hổng do hệ rễ cây rừng hình thành nên, các khe nứt
của đất, các hang động vật … Đƣờng nƣớc vận động theo mặt phẳng ngang
chủ yếu là theo các lỗ hổng ở tầng bồi tụ và ở tầng A (Tầng kết cấu tổng hợp)
của đất. Nhƣ vậy, lƣợng nƣớc giữ tiềm tàng của đất rừng bao gồm lƣợng nƣớc
tích giữ tiềm tàng trong khe hở mao quản, lƣợng nƣớc giữ tiềm tàng trong khe
hở ngoài mao quản và lƣợng nƣớc giữ tiềm tàng bão hòa.
3.4.1. Lượng nước giữ tiềm tàng trong khe hổng mao quản
Lƣợng nƣớc giữ tiềm tàng trong khe hổng mao quản là lƣợng nƣớc cây
trồng sử dụng chủ yếu, nó tồn tại trong các khe hổng mao quản có kích thƣớc
0,1 – 8 µm, đƣợc giữ bằng lực mao quản và phụ thuộc vào độ xốp tầng đất, dộ
dầy tầng đất, kích thƣớc các khe hổng mao quản, … Lƣợng nƣớc tích giữ
trong các khe hổng mao quản của đất rừng đƣợc tính toán theo độ dầy tầng
đất, dựa trên số đo bình quân về độ xốp của đất: Imq = Hd * Xmq
Bảng 3.17. Lượng nước giữ tiềm tàng trong khe hở mao quả

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©