Bài giảng dấu ấn ung thư

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Trình bày được định nghĩa dấu ấn ưng thư, các đặc điểm của dấu ấn ung thư lý tưởng.
Trình bày được các ứng dụng lâm sàng của dấu ấn ung thư.
Trình bày phân loại dấu ấn ung thư.
Trình bày được ứng dụng lâm sàng của một số dấu ấn ung thư.
Giới thiệu

Nhiều bệnh ung thư liên quan đến sự sản xuất bất thường một số phân tử có thể định lượng được trong huyết thanh. Các phân tử này được gọi là dấu ấn ung thư (tumor markers).Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©