Bài giảng Anten và truyền sóng

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

 Phần 1
 Chương 1: Lịch sử phát triển anten
 Chương 2: Mô tả các ñặc tính bức xạ của anten
 Chương 3: Lí thuyết anten
 Chương 4: Hệ thống bức xạ
 Chương 5: Các loại anten
 Phần 2
 Chương 1: Truyền sóng vô tuyến
 Chương 2: Truyền sóng ñường dây dẫn
 Chương 3: Truyền sóng ống dẫn sóng
 Chương 4: Truyền sóng qua cáp quang

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©