Hoàn thiện quy trình nhập khẩu sách báo của công ty Xunhasaba

Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC


PHẦN MỞ ĐẦU 4
Chương 1: Một số vấn đề chung về quy trình nhập khẩu 7
1. Giới thiệu quy trình nhập khẩu 7
1.1. Khái niệm nhập khẩu 7
1.2. Quy trình nhập khẩu 7
1.3. Các bước tiến hành trong quy trình nhập khẩu 8
1.3.1 Nghiên cứu thị trường 9
1.3.2 Công tác chuẩn bị ký kết hợp đồng 14
1.3.3 Đàm phán ký kết hợp đồng 15
1.3.4 Ký kết hợp đồng 18
1.3.5 Thực hiện hợp đồng 25
2. Các yếu tố đánh giá quy trình nhập khẩu 31
2.1. Bảo đảm thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu 31
2.2. Bảo đảm hiệu quả 32
2.3. Yêu cầu gắn quy trình nhập khẩu với nhu cầu và đáp ứng kịp thời nhu cầu của doanh nghiệp 33
2.4. Tổng thời gian thực hiện quy trình 33
2.5. Phối hợp các bước trong quy trình 34
2.6. Mức độ hoàn thành mỗi bước trong quy trình 35
3. Các yếu tố ảnh hưởng quy trình nhập khẩu 36
3.1. Ảnh hưởng của chính sách pháp luật và các cơ quan Nhà nước 36
3.2. Ảnh hưởng của hệ thống thông tin 37
3.3. Ảnh hưởng tổ chức quy trình làm việc 37
3.4. Ảnh hưởng do mối quan hệ bạn hàng 38
3.5. Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ hàng nhập khẩu 39
3.6. Ảnh hưởng từ sự biến động thị trường trong và ngoài nước 39

Chương 2: Thực trạng quy trình nhập khẩu sách báo của công ty Xunhasaba 40
1. Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Xunhasaba 40
1.1. Giới thiệu công ty 40
1.2. Quá trình hình thành của Công ty Xunhasaba 40
1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty Xunhasaba 42
1.4. Cơ cấu, tổ chức và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 43
2. Đặc điểm của ngành kinh doanh xuất bản phẩm 43
2.1. Khái niệm xuất bản phẩm 43
2.2. Đặc điểm ngành kinh doanh xuất bản phẩm – loại hàng hóa đặc biệt 44
2.3. Nhu cầu và thị truờng kinh doanh nhập xuất bản phẩm 47
2.4. Môi truờng kinh doanh xuất bản phẩm 49
3. Thực trạng quy trình nhập khẩu của Xunhasaba 52
3.1. Nghiên cứu thị trường 52
3.2. Định giá cho các xuất bản phẩm nhập khẩu 53
3.3. Đặt hàng và ký kết hợp đồng nhập khẩu 53
3.4. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu gồm 4 khâu 54
3.4.1 Xin giấy phép nhập khẩu 54
3.4.2 Thuê phương tiện nhập khẩu 54
3.4.3 Làm thủ tục hải quan và nhận hàng 55
3.4.4 Thanh toán và khiếu nại 55
3.5. Cơ cấu và quy mô nhập khẩu 56
3.6. Các nhà cung cấp 58
3.7. Thị trường trong nước và khách hàng 60
4. Các yếu tố đánh giá quy trình nhập khẩu của Xunhasaba 62
4.1. Bảo đảm thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu 62
4.2. Tổng thời gian thực hiện quy trình 62
4.3. Phối hợp các bước trong quy trình 63
4.4. Mức độ hoàn thành mỗi bước trong quy trình 63
4.5. Mức độ hài lòng của khách hàng 64
5. Các yếu tố ảnh hưởng quy trình nhập khẩu của Xunhasaba 64
5.1. Các nhân tố văn hóa xã hội, thị hiếu tiêu dùng 64
5.2. Các nhân tố về chính sách của Nhà nước và luật pháp 65
5.3. Nhu cầu khách hàng và trình độ dân trí 66
5.4. Ảnh hưởng do mối quan hệ bạn hàng 67
5.5. Ảnh hưởng tổ chức quy trình làm việc 68
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu sách báo của công ty Xunhasaba 69
1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Công ty Xunhasaba
trong những năm tới 69
1.1. Chiến lược kinh doanh của Công ty Xunhasaba 70
1.2. Mở rộng kinh doanh phát triển thị trường 70
1.3. Tổ chức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ 72
2. Một số giải pháp cơ bản hoàn thiện quy trình nhập khẩu sách báo của
Công ty Xunhasaba 74
2.1. Cơ sở đưa ra giải pháp 74
2.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại Công ty
xuất nhập khẩu sách báo Xunhasaba 75
Kết luận 86
Tài liệu tham khảo 87
PHẦN MỞ ĐẦU

Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới của chúng ta ngày nay, đất nước ta đã thu được nhiều thành quả to lớn về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, xã hội. Đó là những cơ sở cho sự phát triển bền vững của đất nước ta để vững bước trong một thiên niên kỷ mới.
Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của chúng ta là “ Từ nay đến năm 2020 phải phấn đấu xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, khoa học và công nghệ phải trở thành nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước”. Xuất bản phẩm là một trong những công cụ góp phần thực hiện nhiệm vụ này. Sách báo cùng với chiến lược giáo dục và đào tạo đó và đang góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước ta.
Kinh doanh xuất bản phẩm là một khâu trong quá trình xuất bản. Đây là một loại hình kinh doanh đặc biệt bởi đối tượng kinh doanh là hàng hóa đặc biệt ,những sản phẩm mang giá trị cao về văn hóa con người và thiên nhiên, là kết tinh của những điều con người khám phá đuợc trên thế giới xung quanh. Doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm, do vậy phải bảo đảm sự đóng góp cho xã hội và hiệu quả kinh tế của mình.
Công ty xuất nhập khẩu sách báo là một doanh nghiệp Nhà nước có quy mô vừa. Ngoài hiệu quả kinh tế mà hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu sách báo mang lại, công ty luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị đối ngoại, góp phần giao lưu văn hoá trong khu vực và quốc tế.
Nhận thức được ý nghĩa, vai trò quan trọng của hoạt động kinh doanh nhập khẩu sách báo của công ty trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là hoạt động nhập khẩu, Em chọn đề tài “Hoàn thiện quy trình nhập khẩu sách báo của công ty Xunhasaba” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề sẽ nghiên cứu tình hình kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm trong thời gian gần đây nhằm có được những đánh giá cần thiết về thực trạng cũng như đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình nhập khẩu sách báo của công ty.
Bản chuyên đề được trình bày trong ba chương:

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©