Nghiên cứu thái độ của giáo viên và sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đối với hoạt động nói trong giáo trình New Headway Pre-Intermediate và một số gợi ý. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Luận văn tiếng Anh:An investigation into the attitudes of teachers and students at the Hanoi College of Industrial Economics towards speaking activities in the textbook New Headway Pre-intermediate and some suggestions = Nghiên cứu thái độ của giáo viên và sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đối với hoạt động nói trong giáo trình New Headway Pre-Intermediate và một số gợi ý. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Nhà xuất bản:ĐHNN
Ngày:2010
Chủ đề:Giáo viên
Sinh viên
Phương pháp dạy học
Hoạt động nói
Miêu tả:39 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English Teaching Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2010
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©