Căn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam và vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong thủ tục giám đốc thẩm vụ việc dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

Luận văn tiếng Anh:Căn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự Việt Nam và vai trò, trách nhiệm của Viện Kiểm sát trong thủ tục giám đốc thẩm vụ việc dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2009
Chủ đề:Luật dân sự
Pháp luật Việt Nam
Tố tụng dân sự
Viện Kiểm sát
Miêu tả:108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về căn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự và vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát (VKS) trong thủ tục giám đốc thẩm dân sự. Tìm hiểu một số quy định pháp luật của các nước trên thế giới về căn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm và vai trò, trách nhiệm của VKS trong thủ tục giám đốc thẩm dân sự và vận dụng các kinh nghiệm đó vào thực tiễn của Việt Nam. Đánh giá thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật đó ở Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị: hoàn thiện các quy định về căn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự; hoàn thiện các quy định về vai trò, trách nhiệm của VKS trong thủ tục giám đốc thẩm dân sự nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về căn cứ tiến hành thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự và vai trò, trách nhiệm của VKS trong thủ tục giám đốc thẩm dân sự trước yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ket-noi:
Xem link download tại Blog Kết nối!

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©